טופס הזמנת שירותי בלעדיות


הזמנת שירותי תיווך בלעדיות במקרקעין

 

 

פרטי המזמין:                                                                                                                                          תאריך ההזמנה: ………………………………………

שם משפחה:        ………………………      שם פרטי: ……………………..     ת.ז/ מס' דרכון:    …………………………….              טל: ………………………………………

טל' נייד:  ……………………………………………..            דואר אלקטרוני: …………………………………………          כתובת מגורים:  ………………………………………..

 

פרטי “הנכס”  והעסקה:

סוג העסקה המבוקשת:  מכירה/השכרה/קניה _____________________

כתובת “הנכס” :  __________________________________________________             סוג  “הנכס” :   מגורים / מסחרי / אחר: ___________________

תיאור “הנכס” :  מ"ר: ________________ מס' חדרים: ____________  מחיר מבוקש: ________________________ ₪ / $ ארה"ב

הערות:  ____________________________________________________________________________________________________________

 1. אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ביקשתי מ"דרנא" – להלן “המשרד” לפעול למכירת  /  השכרת “הנכס”  הפורט לעיל להלן – “הנכס”, באופן בלעדי על ידי “המשרד” או כל אחד מנציגיו.
 2.  הנני מתחייב לשלם את עמלת התיווך למשרד מיד לאחר חתימת הסכם מחייב בין הצדדים בנוגע לנכס.

דמי התיווך המסוכמים הם: (לסכומים יתווסף מע"מ כחוק)

א. במכירה:_____ % מהמחיר הכולל של “הנכס”

ב. בהשכרה: ______________(דמי שכירות של חודש אחד לתקופה של שנה), אך לא פחות ממחיר שכ"ד חודשי במקרה של פחות משנה.

     3. הבלעדיות תכנס לתוקפה מיום ההזמנה מתאריך: _________________________ ועד תאריך: ________________________.

 1. פעולות שיווק: בתקופת הבלעדיות יעשו על ידי “המשרד” לפחות שתי פעולות שיווק על פי התקנון בחוק המתווכים.
  • הצבת שלט על “הנכס”  או בקרבתו או במרכז מסחרי או על גבי לוח מודעות או כל שלט אחר עליו יוסכם.
  • פרסום מודעה באתר אינטרנט או בקרב קהל לקוחות מסוים המופיע במאגר של המשרד, באמצעי אלקטרוני באמצעות דיוור ישיר או באמצעי ממוחשב אחר אשר ייעודו לשיווק נכסי מקרקעין.
  • פרסום בעיתון יומי אחד נפוץ לפחות.
  • פרסום בעיתון מקומי המיועד לקהל יעד מסוים.
  • הזמנת רוכשים פוטנציאלים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו.
  • הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות, שבו מצוי “הנכס”  העומד למכירה/השכרה, לשתף פעולה לשם מכירת “הנכס”
 • פעולת שיווק נוספת (שאינה מנויה בפסקאות 1 עד 6 ) כפי שמוסכם בינינו:
 1. דמי התיווך ישולמו בכל מקרה ש ”הנכס”  יימכר / יושכר בתקופת הבלעדיות, כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה ויימכר “הנכס”  לאחר תום תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו “הנכס”  או שהגיע אל “הנכס”  כתוצאה מפעולות שיווקיות בתוך תקופת הבלעדיות גם שלא ישירות ע"י “המשרד” ונציגיו.
  6. בתקופת הבלעדיות לא נאפשר למתווכים אחרים לפעול עבורנו אלא באמצעות “המשרד” בלבד. אנו מתחייבים להפנות אליכם כל לקוח או מתווך שיגיעו או שיפנו אלינו בתקופת הבלעדיות. כל קשר או משא ומתן עם קונים עתידיים או כל גורם בא כוחם אחר ייעשה באמצעות “המשרד” בלבד. בין אם הרוכש הגיע דרככם או בדרך אחרת כלשהי.
  7. במידה ונפר התחייבות זו נפצה את "המשרד" פיצוי מוסכם של 3% ממחיר העסקה.
  8. גורם יעיל: במידה ו"המשרד" או נציגיו יימצאו לקוח ויימכרו / ישכירו את הנכס לאחר תקופת הבלעדיות ויהוו הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם יהיה "המשרד" זכאי לדמי התיווך המוסכמים לעיל.

שם המזמין: _________________________ ת.ז/ מס' דרכון:  _______________________________                 חתימה:    ___________________

 שם המתווך: _____________ ___________        ת.ז ___________________________ מס' רישיון: ______________       חתימה: _____________

חתימה על טופס הזמנת שירותי תיווך נדרשת על פי חוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו – 1997

 

דוא"ל: darna4111@gmail.com.    אתרdarna1.co.il.www .   טלפון: 0587447098

Print Friendly, PDF & Email
0Shares
EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский