טופס זכרון דברים


הסכם זכרון דברים

 

נערך ונחתם במקום:________________________                    בתאריך:___________________

 

בין

שם ומשפחה: _________________     ת.ז_______________ כתובת_______________________

להלן-"המוכרים"                                      מצד אחד

 

לבין

שם ומשפחה: _________________     ת.ז_______________ כתובת_______________________

להלן- "הקונים"                                       מצד שני

 

 בנוגע לדירה, שבכתובת_______________________  מספר דירה_____, הידועה כגוש________ 

  חלקה_____, מספר חדרים_____ הכוללת_________________(להלן- "הדירה"\"נכס");

 הואיל  

   והמוכרים מצהירים כי הנם הבעלים הרשום והחוקי של מלוא הזכויות והמחזיקים הבלעדיים  בנכס האמור;

 והואיל 

 והמוכרים מעונינים למכור את הדירה לקונים בתנאי ז"ד זה;

 והואיל            והקונים מעונינים לרכוש את הנכס האמור מהמוכרים בתנאי ז"ד זה ;

 אי לכך ובהתאם לזאת הוסכם ע"י הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

 המבוא לז"ד זה  ונספחיו הממוספרים מ_ עד_ והחתומים ע"י הצדדים, מהווים מקשה אחת שאינה ניתנת להפרדה מכלל  האמור.

  1. הצהרת המוכרים

2.1 המוכרים מתחייבים למסור את החזקה בדירה ובמתקניה ביום מסירת החזקה(להלן "יום המסירה") כשהיא נקיה מכל חוב\ שעבוד\עיקול\משכנתא וכשהיא ומתקניה חופשים ופנויים מכל אדם ו\או חפץ כשהם במצב תקין ושלם כפי שהם ביום חתימת ההסכם, למעט בלאי סביר עקב שימוש סביר במהלך החיים השגרתי.

2.2 המוכרים מתחייבים בזאת כי הם לא עשו או יעשו כל הסכם למכירת הנכס לצד אחר וכי אין כל מניעה חוזית למכירת הנכס לקונים.

2.3 המוכרים מתחייבים כי הדירה תישמר במצב בו הוצגה לקונים מלבד בלאי סביר ו\או רגיל.

2.4 כל תקלה ו\או נזק שיגרם עד למועד המסירה יתוקן ע"י המוכרים לשביעות רצון הקונים.

2.5 המוכרים מתחייבים להעביר לקונים את המיטלטלין  המפורטים בנספח____, במועד המסירה.

2.6 המוכרים מתחייבים להעביר את הרישום על הנכס כשהיא נקיה מכל שעבוד, עיקול, חוב ,משכנתא, צד ג', בתאריך_________, בכפוף לעמידת הקונים בהתחייבויותיהם.

2.7 יום מסירת החזקה יהא בתאריך____________, כאשר הדירה במצב ראוי ונקיה מכל שעבוד, כמפורט לעיל.

 

  1. התמורה

 3.1 הקונים  מתחייבים לשלם למוכרים בגין הדירה, מתקני הדירה והמוסכם בהסכם זה סכום בשקלים חדשים השווה ל____________ ש"ח שערכם ביום חתימת ההסכם הינו____________$(ארה"ב)- (להלן "התמורה").

3.2 מועדי זמני תשלום התמורה:

מעמד חתימת ההסכם ביום_________ סכום בש"ח השווה ל_________$(ארה"ב)- חתימת המוכרים על הסכם זה דינה כקבלה על סכום תשלום זה.

תשלום 1: לא יאוחר מיום__________ סכום בש"ח השווה ל________$(ארה"ב).

תשלום 2: לא יאוחר מיום__________ סכום בש"ח השווה ל________$(ארה"ב).

ניתן להוסיף עוד תשלומים בהסכמת הצדדים:

תשלום 3: לא יאוחר מיום__________ סכום בש"ח השווה ל __________$(ארה"ב) . ובתנאי שעד מועד זה יועבר לבא כוח הקונים אישור בגין פטור\תשלום מס שבח ע"י המוכרים

תשלום 4: לא יאוחר מיום__________ סכום בש"ח השווה ל__________$(ארה"ב) ישולם במעמד וכנגד מסירת החזקה בדירה לקונים והמצאת כל המסמכים המפורטים בהסכם זה(ישולם בהמחאה בנקאית בלבד).

3.3 כל תשלום הנקוב במטבע זר המפורט בסעיף 8.2 ו\או הוסכם ע"י הצדדים במעמד הסכם זה , ישולם ע"י הקונים בש"ח מחושבים לפי השער היציג, כפי שיתפרסם ע"י בנק ישראל ביום התשלום בפועל, ובהעדר פרסום כאמור אזי לפי השער היציג שיידרש תושב חוץ לשלם לבנק ישראל בגין אותו מטבע.

3.4 . כל התשלומים יבוצעו בימים ______ בשבוע ועד השעה ________ בבוקר. כל תשלום שיבוצע לאחר מכן יהיה לפי שער המטבע כפי שיתפרסם למחרת.

3.5 כל תשלום בשטר\שיק ייחשב כנפרע רק עם פירעונו בפועל.

3.6. הקונים יוכלו להקדים תשלום מתשלומי התמורה ובתנאי שיודיעו למוכרים בהודעה מוקדמת מראש של __ שעות לפני ביצוע התשלום.

3.7 הצדדים מכירים בכך שהתשלומים דלעיל הנם סופיים ואחרונים ואינם ניתנים לשינוי מכל סיבה שהיא.

  1. מסים\הוצאות\תשלומים

4.1 המוכרים ישלמו בעבור כל המסים והתשלומים בגין הדירה עד למועד מסירת החזקה לקונים, והקונים ישלמו הוצאות אילו מכאן ולהבא.

4.2 מס שבח ו\או היטל השבחה- המוכרים.

4.3 מס רכישה- הקונים.

4.4 חשמל\ מים\גז- יועברו ע"י המוכרים לקונים , הוצאות ההעברה יחולו על הקונים.

  1. פיצוי

במקרה של הפרה של התחייבויות ז"ד זה או חלק ממנו, תועבר לצד המפר הודעה מראש של_____יום בדרישה לתיקון ההפרה, במידה ולא יעשה כן לאחר ____ימים, יהיה חייב המפר סך של___________$ לצד הנפגע, מבלי לפגוע בזכויות לתבוע ע"פ כל דין.

  1. הסכם סופי

הצדדים מתחייבים לחתום הסכם סופי, בתאריך________, בכל מקרה ז"ד זה מחייב כהסכם סופי.

  1. הודעות

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמוצג במבוא להסכם זה, כל הודעה שתישלח בדואר רשום, לפי אחת הכתובות הנ"ל, תחשב כאילו הגיע לצד המשולח בתום 5 ימים מיום שליחתה, ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 המוכר    _______________________                           הקונה  ________________________

 

המסמך הוא דוגמא בלבד – אין להסתמך על האמור בהסכם זה – אין ההסכם מהווה ייעוץ משפטי מכל מין וסוג שהוא  
Print Friendly, PDF & Email
0Shares
EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский