טופס זכרון דברים


  דוגמא בלבד – אין להסתמך על האמור בהסכם זה – אין ההסכם מהווה ייעוץ משפטי מכל מין וסוג שהוא
  .....................................................................................................................................................................................

  *כוכבית=סימן חובה

  זיכרון דברים- להלן" ז"ד"
  נערך ונחתם במקום*:
  בתאריך*:

  בין:

  שם מלא*:
  כתובת*:
  ת.ז*:
  טלפון*:
  אימייל:
  להלן-"המוכרים" מצד אחד

  לבין:

  שם מלא*:
  כתובת*:
  ת.ז*:
  טלפון*:
  אימייל:
  להלן- "הקונים" מצד שני

  בנוגע לדירה שבכתובת*:
  להלן- "הדירה""נכס

  הואיל והמוכרים מצהירים כי הנם הבעלים הרשום והחוקי של מלוא הזכויות והמחזיקים הבלעדיים בנכס האמור;
  והואיל והמוכרים מעונינים למכור את הדירה לקונים בתנאי ז"ד זה;
  והואיל והקונים מעונינים לרכוש את הנכס האמור מהמוכרים בתנאי ז"ד זה ;
  אי לכך ובהתאם לזאת הוסכם ע"י הצדדים כדלקמן:

  1. מבוא

  המבוא לז"ד זה ונספחיו החתומים ע"י הצדדים, מהווים מקשה אחת שאינה ניתנת להפרדה מכלל האמור.
  מספר הנספחים המצורפים:

  2. הצהרת המוכרים

  2.1 המוכרים מתחייבים למסור את החזקה בדירה ובמתקניה ביום מסירת החזקה(להלן "יום המסירה") כשהיא נקיה מכל חוב שעבודעיקולמשכנתא וכשהיא ומתקניה חופשים ופנויים מכל אדם ואו חפץ כשהם במצב תקין ושלם כפי שהם ביום חתימת ההסכם, למעט בלאי סביר עקב שימוש סביר במהלך החיים השגרתי.
  2.2 המוכרים מתחייבים בזאת כי הם לא עשו או יעשו כל הסכם למכירת הנכס לצד אחר וכי אין כל מניעה חוזית למכירת הנכס לקונים.
  2.3 המוכרים מתחייבים כי הדירה תישמר במצב בו הוצגה לקונים מלבד בלאי סביר ואו רגיל.
  2.4 כל תקלה ואו נזק שיגרם עד למועד המסירה יתוקן ע"י המוכרים לשביעות רצון הקונים.
  2.5 המוכרים מתחייבים להעביר לקונים את המיטלטלין המפורטים בנספחים, במועד המסירה.

  2.6 המוכרים מתחייבים להעביר את הרישום על הנכס כשהיא נקיה מכל שעבוד, עיקול, חוב ,משכנתא, צד ג', בכפוף לעמידת הקונים בהתחייבויותיהם.
  תאריך ההעברה:

  3. התמורה

  3.1 הקונים מתחייבים לשלם למוכרים בגין הדירה, מתקני הדירה והמוסכם בהסכם זה סכום
  סך הכל בשקלים*:
  (להלן "התמורה"

  3.2 מועדי זמני תשלום התמורה במעמד חתימת ההסכם
  חתימת המוכרים על הסכם זה דינה כקבלה על סכום תשלום זה .

  תשלום ראשון* :
  לא יאוחר מיום*:

  תשלום שני*:
  לא יאוחר מיום*:

  ניתן להוסיף עוד תשלומים בהסכמת הצדדים*:

  תשלום שלישי*:
  לא יאוחר מיום*:
  ובתנאי שעד מועד זה יועבר לבא כוח הקונים אישור בגין פטורתשלום מס שבח ע"י המוכרים

  תשלום רביעי*:
  לא יאוחר מיום*:
  ישולם במעמד וכנגד מסירת החזקה בדירה לקונים והמצאת כל המסמכים המפורטים בהסכם זה(ישולם בהמחאה בנקאית בלבד .

  3.3 כל תשלום הנקוב במטבע המפורט בסעיף 8.2 ואו הוסכם ע"י הצדדים במעמד הסכם זה , ישולם ע"י הקונים בש"ח מחושבים לפי השער היציג, כפי שיתפרסם ע"י בנק ישראל ביום התשלום בפועל, ובהעדר פרסום כאמור אזי לפי השער היציג שיידרש תושב חוץ לשלם לבנק ישראל בגין אותו מטבע.

  3.4 . כל תשלום שיבוצע לאחר מכן יהיה לפי שער המטבע כפי שיתפרסם למחרת.

  3.5 כל תשלום בשטרשיק ייחשב כנפרע רק עם פירעונו בפועל.

  3.6. הקונים יוכלו להקדים תשלום מתשלומי התמורה ובתנאי שיודיעו למוכרים בהודעה מוקדמת מראש של 48 שעות לפני ביצוע התשלום.

  3.7 הצדדים מכירים בכך שהתשלומים דלעיל הנם סופיים ואחרונים ואינם ניתנים לשינוי מכל סיבה שהיא.

  4. מסיםהוצאותתשלומים

  4.1 המוכרים ישלמו בעבור כל המסים והתשלומים בגין הדירה עד למועד מסירת החזקה לקונים, והקונים ישלמו הוצאות אילו מכאן ולהבא.

  4.2 מס שבח ואו היטל השבחה- המוכרים.

  4.3 מס רכישה- הקונים.

  4.4 חשמל מיםגז- יועברו ע"י המוכרים לקונים , הוצאות ההעברה יחולו על הקונים.

  5. פיצוי

  במקרה של הפרה של התחייבויות ז"ד זה או חלק ממנו, תועבר לצד המפר הודעה מראש של 48 יום בדרישה לתיקון ההפרה, במידה ולא יעשה כן לאחר עוד 48 ימים, יהיה חייב המפר לשלם לצד הנפגע, מבלי לפגוע בזכויות ולתבוע ע"פ כל דין.
  סך הכל החיוב בשקלים:

  6. הסכם סופי

  הצדדים מתחייבים לחתום הסכם סופי, בכל מקרה ז"ד זה מחייב כהסכם סופי.
  תאריך חתימה להסכם:

  7. הודעות

  כתובות הצדדים להסכם זה הן כמוצג במבוא להסכם זה, כל הודעה שתישלח בדואר רשום, לפי אחת הכתובות הנ"ל, תחשב כאילו הגיע לצד המשולח בתום 5 ימים מיום שליחתה, ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
  *פעולת סימון התיבה, משמעו אישור ההסכם. יבוא במקום חתימה מקורית או בנוסף

  שם הקונה*:
  הקונה*:מאשר בחתימה...........................................................

  שם המוכר*:
  המוכר*:...........................................................

  צרף קובץ :
  צרף קובץ:

  המסמך הוא דוגמא בלבד – אין להסתמך על האמור בהסכם זה – אין ההסכם מהווה ייעוץ משפטי מכל מין וסוג שהוא  
  Print Friendly, PDF & Email
  0Shares
  EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский