מדיניות פרטיות


 

הגנת הפרטיות:

1.המשרד יעשה כמיטב יכולתו, באמצעות האמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של המשרד להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו ו/או מפני חשיפת המידע האגור עלידו. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים עלידי המשרד, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

2.המשרד לא יעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

3.העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיו של המשרד עלפי תקנון זה.

4.אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/למשרד ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.

5.אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

6.אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם המשרד ו/או עם מי מטעמו.

7.אם התקבל בידי המשרד צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

8.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המשרד.

9.אם המשרד יתמזג או י ארגן את פעילותיו ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף 14 זה במלואן.

10.המשרד רשאי להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת ההזמנה, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. המשרד יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

11.המשרד רשאי להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.

12.במידה והמשתמש מבקש להסיר אותו מרשימות הדיוור ו/או לחדול משימוש בפרטיו האישיים כפי שנמסרו על ידו, עליו לפנות בכתב או בדוא"ל להנהלת משר מבית ל בית ולציין את פרטיו האישיים כפי שמסרם.

13.הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמשרד יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. המשרד רשאי להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו ובכלל זה שירותו וסקריו של הפורטל.

14.המשרד מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. המשרד מתחייב לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיו בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו.

Print Friendly, PDF & Email
0Shares
EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский