תנאי שימוש


1. כללי
כותרות תקנון זה הינן לצרכי התמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
2. האתר
אתר האינטרנט שכתובתו www.darna1.co.il. או כל כתובת אחרת שבה ימוקם (להלן: "האתר" ו/או) הנו בבעלות משרד התווך ו/או בעלי השליטה בה ו/או חברות בנות שלהם שאליהן עשויות להיות מומחות או מועברות הזכויות בו ו/או מי מטעמם, לרבות עובדיהם (כולם להלן: "החברה" ו/או "הנהלת האתר" ו/או "מפעילי האתר").
3. הגדרות
למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם:
3.1. "משתמש" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף העושה שימוש באתר, לרבות גולשים ו/או סוכנים מורשים של החברה ומי מטעמם ו/או משתתפי פורומים ו/או מנהלי פורומים.
3.2. "השירותים" או "שירותי האתר" – כל השירותים ו/או המוצרים אשר יינתנו על ידי המשרד מפעם לפעם במסגרת האתר, לרבות תיווך וייעוץ בתחום הנדל"ן. נכון למועד זה, האתר לא מאפשר למשתמשים להשתתף בפורומים שונים, לשתף בידע ומידע, לרכוש מוצרים ו/ או שירותים ועוד. אולם, המשרד שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לגרוע שירותים ללא שלמשתמש תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין. ידוע למשתמש כי המשרד אינו אחראי לשירותים ו/או למוצרים ו/או לתכנים שמקורם בצדדים שלישיים, ככל שישנם כאלו, וכתנאי לשימושו באתר הוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
3.3. "תוכן" – כל מידע (לרבות ויזואלי או טקסטואלי) או אינפורמציה ו/או מצגים ו/או נתונים שיהיו כלולים באתר.
4. הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש באתר ויהוו את הבסיס להתקשרות בין המשרד לבין המשתמש. שימוש באתר/הרשמה לאתר ו/או מילוי טופס אלקטרוני כלשהו באתר ו/או שימוש בשירותי האתר, מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו.
5. אם אין המשתמש מסכים לתנאי מתנאיו של הסכם זה, הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
6. המשרד זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את הסכם זה, את תנאי השימוש באתר ו/או בתוכנה, את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
7. השימוש באתר אסור בתכלית האיסור, אם הוא קשור באחת מהמטרות ו/או באחד המעשים הבאים: (א) עריכה ו/או העלאת טקסטים ו/או תמונות המוגנים בזכויות יוצרים, ואשר אין לעושה בהם שימוש את האישורים המתאימים/ וכן שימוש בחומרים המפרים זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צדדים שלישיים (לרבות פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות פרסום וכיוב'); (ב) מתן עדות או מתן בסיס לעבירה פלילית/אזרחית; (ג) הוצאת דיבה ו/או לשון הרע; (ד) הפצת חומרי תועבה, חומרים מפלים, אלימים, פוגעים ברגשות הציבור, פורנוגרפיה, גזענות ו/או חומרים הפוגעים בצנעת הפרט, או כל חומר המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות חוק איסור לשון הרע , תשכ"ה-1965 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; (ה) הפרת זכויות צד ג' הנתונות לו על פי דין ו/או הסכם; (ו) ביצוע/נקיטת פעולות האסורות ו/או שיש מניעה לעשותן על פי הסכם ו/או דין; (ז) הפרת סודיות ו/או פרסום מידע שניתן תחת יחסי אמון; (ח) הפצת חומרים אשר עולים כדי דיוור ישיר האסור על פי חוק ו/או שאינו עומד בתנאי החוק ו/או חומרים מטרידים מכל סוג שהוא אשר לא ניתנה על ידי נמעניהם הסכמה מפורשת מדעת לקבלתם; (ט) הפצת חומרים העשויים לגרום לנזק או פגיעה או הפסד לצד שלישי כלשהו.
8. המשרד אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי
מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
9. הזכאות להשתמש באתר
הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים הבאים:
9.1. שימוש כללי באתר יותר לכל משתמש באשר הוא.
9.2. אולם, לשיקול דעת המשרד, ייתכן ויהיו שימושים ופעולות אותן יוכל לבצע או להשתמש רק משתמש אשר הזדהה באופן מלא בהתאם לטופס ההרשמה. במקרה שכזה, תהיה אסורה הרשמה לאתר ו/או התחזות לאדם או לתאגיד במהלך השימוש באתר, ומובהר כי הדבר מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר.

9.3. שימוש בפורומים יתאפשר רק אם ברשות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקין, והוא מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההרשמה, לרבות ומבלי לגרוע, שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד, כתובת תא הדואר האלקטרוני וכתובת מקום המגורים, מספר זיהוי/רישום, ומספרי טלפון.
10. הצהרות המשתמש
המשתמש מצהיר ומאשר בזה כי:
10.1. ידוע לו על כך שהמשרד תהיה הזכות למסור כל פרט מזהה לגבי המשתמש ו/או תכנים שהמשתמש העביר לאתר, וזאת על פי כל דרישה ו/או צו של רשות מוסמכת. המשתמש נותן את אישורו מראש למשרד כאמור, והוא מוותר על כל טענה כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בגין כך.
10.2. ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.
10.3. ידוע למשתמש כי כל שמתפרסם באתר הנו מידע מקצועי בתחומים הנוגעים לתיווך נדל"ן ו/או ייעוץ בתחום הנדל"ן . מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס למידע ו/או פרסומים אלה. המשרד אינו אחראי לנכונות מידע זה, ולא יישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י המשתמשים.
10.4. מידע שיועלה על ידו לאתר, ככל שיועלה, יוצב לפי שיקול דעת המשרד מפעם לפעם, וזאת כאשר לצדו יופיעו פריטי מידע נוספים ו/או דברי פרסומת ו/או תכנים אחרים שיועלו לאתר בין מטעם המשרד ובין מטעם משתמשים ו/או מפרסמים.
10.5. יכול שהמידע שיועלה על ידו לאתר יקודם לקטגוריית "בחירת העורך" או קטגוריה דומה לה, במסגרת בחירת עורך האתר ו/או הנהלת האתר, וזאת לפי שיקול דעתם המקצועי המוחלט.
10.6. רישיון – המשתמש נותן בזאת את אישורו לחברה להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר האחרים להשתמש בתוכן המועלה על ידו לאתר, ככל שיועלה. המשרד רשאי להוסיף תוכן לתוכן ו/או לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ על ידי החברה (לרבות באמצעות האתר).
10.7. כמו כן מאשר המשתמש כי המשרד יוכל לעשות שימוש בתוכן שהועלה על ידו לאתר, וזאת לרבות באמצעות פרסום במדיות אחרות ו/או באינטרנט, והכל תוך שהחברה תתחייב לתת קרדיט למשתמש שהעלה את התוכן ולאתר.
10.8. המשתמש מסכים כי המשרד יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, באם ניתנה, לשם שליחת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) אל המשתמש. במידה והמשתמש אינו מסכים ו/או מעוניין בשימוש הנזכר לעיל בכתובת הדואר האלקטרוני אשר ברשותו, המשתמש נדרש להודיע על כך בכתב להנהלת האתר, ולבקש את הסרתו מרשימת הדיוור.
10.9. המשתמש לא ישתמש ו/או יעלוה לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
10.10. המשתמש לא יכלול בתכנים המועלים לאתר חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
10.11. במידה ויפר המשתמש זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לאתר הוא מייפה את כוחו של האתר להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אל המשתמש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת האתר לתבוע ממפר/ת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
10.12. ידוע לו שכל מידע, טקסט, לכל שירות של האתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדי לתוכן שהועלה.
10.13. לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות.
10.14. לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (Spam), דברי פרסומת או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני, דברי פרסומת או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים.
10.15. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע במשתמשים אחרים בפורום.
10.16. לא להטריד משתמשים אחרים בפורום לא לפגוע במשתמשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.

10.17. לא להעלות לאתר חומר שאינו חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
10.18. לא להעלות לאתר חומר, שידוע למשתמש שהוא שקרי או מטעה.
10.19. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע או הוצאת דיבה על אדם.
10.20. לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
10.21. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
10.22. לא לפרסם פרטים אישים של משתמשים אחרים או מספר טלפון.
10.23. לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התקנון.
10.24. לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
10.25. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י הנהלת האתר.
10.26. לא לחדור לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
10.27. לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
10.28. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
10.29. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
10.30. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
10.31. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
10.32. לשמור בסודו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את הסיסמאות האישיות (אם וככל שיימסרו כאלה על ידי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) ע"י הנהלת האתר, אלא אם קיבל את הסכמת ההנהלה לכך, מראש ובכתב.
10.33. משתמש שינהג בניגוד להתחייבויות כמפורט לעיל – יחסם על ידי המשרד, התכנים שהעלה לאתר – יוסרו, והנהלת האתר תהיה רשאית לחסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. משתמש שהורחק על ידי האתר ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר. המשתמש יפצה וישפה את האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני המשתמש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה המשתמש באתר ו/או בשירותים.
11. קניין
11.1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין שאלו רשומים ובין אם לאו, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות השירותים, תיאור השירותים וכד'), קוד המחשב של האתר, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר לשירותים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

11.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב), בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש במפורש ובכתב.
11.3. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה איננה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.
11.4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד [אלא אם ניתן אישור מיוחד על כך בשירות שהוזמן.
11.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.
12. סתירה / התגברות
12.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין תקנון ספציפי כלשהו המופיע בפורטל, יגברו הוראות התקנון הספציפי והן אשר תקבענה.
13. אחריות מוגבלת של החברה, פיצוי ושיפוי
13.1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמשרד נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת המשרד ו/או הנובעות מכח עליון והחברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כלשהו על ידו לאתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
13.2. החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כלשהו על ידו לאתר ו/או מכל האמור בסעיף 13 זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
13.3. באתר מוצגים שירותים מסוגים שונים עם מפרטים ומאפיינים שונים. במקרים בהם תתגלה טעות במפרט השירות ו/או בהגדרתו ו/או בתמונתו ו/או בהתאמת התמונה לשירות ו/או בתיאור מאפייני השירות ו/או כל טעות אחרת, יהא האחראי למתן השירות (החברה, ביחס לשירותיה, וצדדים שלישיים ביחס לשירותים המפורסמים מטעמם), אזי מפרסם השירות יהיה מחויב לספק אך ורק את השירות כפי שנרשם בכותרת השירות ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המשרד ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
13.4. רישומי המשרד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
13.5. החברה אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות וכי יהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל החברה ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
13.6. החברה אינה אחראית לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בפורטל לרבות ע"י צדדים שלישיים. מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש). המשרד אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לספק ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
13.7. למען הסר ספק יובהר, כי המשרד לא יחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי המשרד ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתקנון זה.
13.8. באתר ניתן למצוא פרסומים שונים ו/או מאמרים ו/או מידע אשר הנו של המשרד ו/או מי מטעמו ו/או משתמשים ו/או מפרסמים. יובהר ויודגש, כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות, עמדות ו/או אחרים המוצגים

או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. המשרד לא יהא אחראי על תוכנו ומהותו של המידע המוצג ו/או המפורסם באתר, בין אם על ידי משתמשים ובין אם לאו, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד המשרד ו/או מי מטעמו.
13.9. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם ו/או משתמש הוא באחריותו הבלעדית של אותו מפרסם/משתמש. המשרד אינו עורך ו/או שולט ו/או מפקח על התכנים הפרסומים המועלים לאתר על ידי מפרסם ו/או משתמש ואינו אחראי לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, המשרד שומר לעצמו את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתו הבלעדי, במידה וזה ימצא פוגעת או אינה הולמת את רוח האתר.
13.10. כל עסקה אשר תיעשה בעקבות תוכן ו/או מידע ו/או דבר פרסומת המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין הספק הנוגע בדבר. המשרד איננו צד לכל עסקה מסוג זה כאמור ולא יישא באחריות לשירותים, למידע ו/או למוצרים שיוצגו באתר ו/או ירכשו באמצעותו.
13.11. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המשרד, במקרים בהם המשרד יחשוש ו/או יחשוד כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, יהא המשרד רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של המשרד, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר המשרד ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשרד ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.
13.12. המשתמש מודע ומסכים לכך, כי כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד.
13.13. באתר ניתן יהיה למצוא, באם יחפוץ בכך המשרד, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. המשרד לא יהיה אחראי לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים תהא על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמשרד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר יגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.
13.14. המשרד ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
13.15. המשרד אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לה שליטה עליו.
14. הגנת הפרטיות, סודיות פרטי המשתמש
14.1. המשרד יעשה כמיטב יכולתו, באמצעות האמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של המשרד להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המשרד, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו/או מי מעובדיו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
14.2. המשרד לא יעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:
14.2.1. העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של המשרד על-פי תקנון זה.
14.2.2. אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק ב/למשרד ו/או ב/לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.
14.2.3. אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

14.2.4. אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם המשרד ו/או עם מי מטעמו.
14.2.5. אם התקבל בידי המשרד צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
14.2.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המשרד.
14.2.7. אם המשרד יתמזג או יארגן את פעילותיו ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף 14 זה במלואן.
14.2.8. המשרד רשאי להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת ההזמנה, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. המשרד יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
14.2.9. המשרד רשאי להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן למשרד את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
14.2.10. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמשרד יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. המשרד רשאי להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו ובכלל זה שירות וסקרים של הפורטל.
14.2.11. המשרד מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. המשרד מתחייב לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיה בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו.
15. ניתוק, הפסקה ושינויים באתר
15.1. מבלי לגרוע מזכויותיו של המשרד בתקנון זה, המשרד ישומר לעצמו את הזכות להפסיק לאלתר, בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדית המוחלטת, את הפעילות באתר, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
15.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או חומר תועבה ו/או כל חומר אשר יפגע בתדמית האתר ו/או המשרד.
15.1.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר על-פי מיטב הבנתה של החברה מנעה או עלולה הייתה למנוע את הפעילות או השימוש של האתר /או מתן השירותים בו.
15.1.3. במידה ונדרש לבצע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מידיות במערכות המשמשות את האתר.
15.1.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, חירום לאומי, בטחון לאומי, טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת המשרד, המונעים לדעת המשרד את המשך קיום הפעילות התקינה באתר, לרבות ביצוע מכירות שירותים בהתאם להוראות האתר ותקנון זה.
15.1.5. בכל מקרה בו לדעת המשרד נעשתה פעולה בניגוד להוראות האתר ו/או תקנון זה.
15.2. המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי המשרד ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר בהתאם לסעיף זה.
15.3. יובהר, למען הסר ספק, כי לא יהיה בהפסקת הפעילות באתר על-ידי המשרד בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מזכויותיו ו/או חובותיו של מי מבין הספקים, אשר עמדו בתוקפם, עובר למועד הפסקת הפעילות באתר כאמור.
15.4. הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הניתנים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או הנהלת הפורטל בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
16. שימוש בתכנים המופיעים באתר

16.1. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. ניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר וזאת בכפוף לכך, שפרסום התוכן צריך להתבצע ללא כל שינוי או עריכה בתוכן וכמו כן יש להוסיף קישור לאתר ולפרסם את התוכן עם הקרדיט של יוצר התוכן, לרבות הקישורים המופיעים בתוכן ובקרדיט הכותב.
16.2. אין לעשות שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר לרבות שימוש לצורך פעולות לא חוקיות.
16.3. המשרד אינו אחראי לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. המשרד לא יישא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.
17. מניעת גישה ו/או שימוש באתר
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשרד רשאי למנוע מכל משתמש את השימוש באתר בכל אחד מן המקרים הבאים:
17.1. אם לדעת המשרד המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
17.2. אם לדעת המשרד המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במשרד ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המשרד.
17.3. אם למשרד יש חשד סביר כי המשתמש עלול להפריע לשירותים ו/או למשתמשים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
17.4. אם לדעת המשרד המשתמש עשה שימוש במערכת לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
17.5. אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה ו/או כל הסכם נוסף עם המשרד ו/או מי מטעמו.
17.6. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
מובהר בזאת, כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי המשרד ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם על-פי כל דין כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר, למשרד ו/או למי מטעמו, עקב הרישום הכוזב.
18. הסבת זכויות וחובות
המשרד יהיה רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לכל גורם שהוא.
19. הדין החל וסמכות שיפוט
19.1. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל האתר ועל כל הנובע ממי מהם ו/או הכרוך במי מהם, התקנון והאתר יפורשו על-פיהם וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בנוגע לתקנון ו/או לאתר ו/או לכל הנובע ממי מהם ו/או כרוך במי מהם יובא להכרעה אך ורק בערכאות המשפטיות המוסמכות בתל-אביב-יפו בלבד.
19.2. אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם

0Shares