טופס הסכם שכירות בלתי מוגנת*

הסכם שכירות בלתי מוגנת*

 

 

 

שנערך ונחתם ב……………………. ביום ………………… בחדש ……………. שנת ……………….

 

בין:       ____________________

 

ת.ז. מספר ____________

 

מרחוב _______________

(להלן:" המשכיר").

 

מצד אחד

לבין:     _______________________

 

בעל ת.ז. מספר ____________

 

מרחוב __________________

(להלן: "השוכר").

 

מצד שני

הואיל:   והמשכיר הינו הבעלים ו/או בעל הזכות לחזקה ייחודית בדירה בת ___ חדרים מטבח ושירותים

 

הנמצאת ברחוב ___________________ ב-_________________ (להלן: "הדירה").

והואיל: ובדירה לא מחזיק כל דייר הרשאי להחזיק בה כדייר מוגן.

והואיל:  והשוכר מודה כי המשכיר אינו מתגורר בדירה, אך ידוע לו כי המשכיר אמנם מתכוון לחזור ולהשתמש בדירה.

והואיל: והשוכר מצהיר כי לא שילם למשכיר כל דמי מפתח עבור הדירה ולא כל תשלום אחר מלבד דמי השכירות הנקובים להלן.

והואיל:  והמשכיר מעונין להשכיר את הדירה והשוכר מעונין לשכור את הדירה ובלבד שלא יהיה מוגן בה לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או כל חוק דומה אשר יחוקק בעתיד.

והואיל: והמשכיר משאיר בדירה חפצים ו/או רהיטים ו/או כלים ו/או אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומנת באות "א" (להלן: "החפצים").

לצורך הסכם זה, בכל פעם שיוזכר המונח דירה הרי שהכוונה היא לדירה ביחד עם החפצים.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.
 2. השוכר מצהיר כי ידוע לו שהשכירות לפי הסכם זה איננה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 והינה שכירות בלתי מוגנת מפאת הסיבות הנקובות בהסכם זה.
 3. המשכיר משכיר בזה והשוכר מקבל בשכירות את הדירה למגורים בלבד ואת החפצים בדירה

 

לשימוש ל-_____ חודשים החל מיום _______ וכלה ביום _______ (להלן- "התקופה הקצובה").

 

 1. א. עבור התקופה הקצובה והשימוש בחפצים ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות בסכום

 

של -_____ש"ח (_____________ שקלים חדשים) בעבור כל חודש שכירות אשר ישולמו מדי חודש ומראש בעבור כל חודש שכירות.

 

ב.                     השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות בכל יום תשלום ועד ולא יאוחר משעה 10.00 בבקר שאחרת יחויב בתשלום הפרשי הצמדה של יום נוסף אם ידרוש זאת המשכיר.

 

ג           השוכר מתחייב לשלם את דמי השכירות החודשיים עד ולא יאוחר מהמועדים הבאים:

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

ד.         במעמד החתימה על הסכם זה מאשר המשכיר קבלת סכום של ———-      ש"ח

 

(_________________) המהווים את דמי השכירות בעבור _————_חודשי שכירות.

 

ה.         מוסכם בזה בין הצדדים כי אחור מעבר ל-30 ימים בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה ובמיוחד הסכומים לפי סעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם ואשר יזכה את המשכיר לבטל הסכם זה ולדרוש את פינוי השוכר מן הדירה לאלתר ומבלי לפגוע בזכות המשכיר לכל סעד אחר ו/או נוסף.

ו.          מבלי לפגוע באמור בהסכם זה הרי שכל אחור בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה יחייב את השוכר בתשלום הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט לעיל..

ז.          השוכר יפקיד בידי המשכיר 4 המחאות מועדיות על פי תאריכי התשלומים כמפורט לעיל.

 

 1. א. השוכר יישא על חשבונו מיד עם גמילת חיובו בכל התשלומים והחיובים שיוצרו בתקופה הקצובה בגין שימוש במים, חשמל, טלפון, גז וועד הבית ו/או חלקו היחסי בניקיון הרכוש המשותף לדיירי הבית. השוכר מתחייב להחזיר למשכיר כל סכום שהוציא ושהחובה לשלמו חלה על השוכר.

במידה שהשוכר יבקש להתקין קו טלפון בדירה הוא יישא בהוצאות ההתקנה בעצמו ועל חשבונו. בגמר השכירות מכל סיבה, תהא אשר תהא, יהא רשאי השוכר לבקש העתק הטלפון בעצמו ועל חשבונו.

ב.         השוכר מתחייב לשמור על כל קבלות התשלום בגין כל הוצאה שהוציא ובכלל זה קבלות בגין תשלומים שוטפים ולהעבירם למשכיר לפי דרישת המשכיר.

 

 1. א. השוכר יישא בתשלום מיסי הארנונה החלים על הדירה.

ב.          מסי רכוש ממשלתיים ישולמו ע"י המשכיר.

 1. השוכר אינו רשאי להעביר זכויותיו כלפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן אסור לו להשכיר את הדירה ו/או למסור את החפצים ו/או חלק מהם בין מוגדר ובין בלתי מוגדר וכן אסור לו למסור החזקה בדירה ולא להרשות לאחר לגור בה ולהשתמש בה או בחפצים או בחלק מהם, בין מוגדרים ובין לא מוגדרים ובין יחד עמו, ללא הסכמת המשכיר ו/או בא כוחו לכך.

 

 1. א. אם יפנה השוכר את הדירה לפני תום התקופה הקצובה יהא חייב לשלם את דמי השכירות עד סוף התקופה הקצובה ולא יהיה זכאי לקבל מהמכשיר כל סכום מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף התקופה הקצובה.

ב. למרות האמור לעיל כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא הסכם זה לכלל סיום ובלבד שימסור הודעה מוקדמת מראש ובכתב לצד השני 30 יום מראש.

 

 1. א. השוכר מתחייב לשמור על הדירה והחפצים שמירה מעולה ולתקן ולחזור ולתקן על חשבונו ולשביעות רצון המשכיר או ב"כ כל פגם או ליקוי בדירה כתוצאה משימוש השוכר או מטעמו מיד עם דרישת המשכיר או בא כוחו לכך ומיד עם התגלות הפגם או הליקוי, הכל לפי העניין אך למעט בלאי סביר ורגיל שיתהווה כתוצאה משימוש סביר וזהיר והוא מתחייב להחזיר למשכיר את הדירה והחפצים מסודרים נקיים ובמצב טוב, למעט בלאי סביר כאמור לעיל. השוכר מתחייב שלא לקדוח חורים ולא לתלות חפצים בקירות הדירה ללא רשות המשכיר מראש.

השוכר מצהיר כי קיבל את הדירה נקיה, מסויידת ומתאימה למגורים ואם הדבר יתחייב באופן סביר, הוא מתחייב לסיידה על חשבונו עם החזרתה למשכיר.

השוכר יפצה את המשכיר במלוא הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מהפרת תנאי מתנאי סעיף זה או כל תנאי אחר מהסכם זה.

ב. המשכיר מצידו יהא חייב לתקן פגמים ו/או קלקולים אשר יתהוו במשך התקופה הקצובה ואשר החובה לתקנם תהא עליו כמשכיר וזאת תוך זמן סביר מיום דרישת השוכר, שאם לא כן יהא רשאי השוכר לבצע את התיקון בעצמו ולחייב את המשכיר בהוצאות התיקון, או לקזז את ההוצאה מדמי השכירות.

ג.   השוכר יהא אחראי על חשבונו לפצות צד שלישי כלשהוא על כל הנזקים שהוא עלול לגרום לצד שלישי בקשר לשימוש בדירה בין אם נגרם הנזק בדירה או בין מחוצה לה ולהחזיר למשכיר כל סכום שייתבע לשלם בקשר לנזקים כאמור, ובלבד שמקור הנזק היה בשליטתו של השוכר ולא נבע מתקלה אשר באחריותו של המשכיר.

 

 1. 10. השוכר מתחייב לפנות את הדירה בתום התקופה הקצובה ולהחזיר את החזקה הבלעדית בה ובחפצים לידי המשכיר או בא כוחו.

 

 1. 11. א. הבטחת תשלום דמי השכירות ו/או להבטחת תשלום נזקיו של המשכיר בגין האמור בהסכם זה ו/או להבטחת פינוי הדירה במועד ו/או להבטחת תשלום המיסים ו/או התשלומים החלים על השוכר יפקיד השוכר בידי בא כוח המשכיר המחאת ביטחון ע"ס 7000 ₪ כמו גם המחאות לפקודת עריית באר שבע, חברת הגז, חברת החשמל. חודשיים לאחר גמר התקופה הקצובה ולאחר שהמשכיר ייווכח לדעת כי השוכר עמד בכל תנאי הסכם זה יוחזרו ההמחאות לשוכר.

ב.         כמו כן יחתים השוכר ערב בערבות אישית לקיום חוזה זה לשביעות רצון המשכיר..

ג.          בחתימתו על הסכם זה להלן נותן השוכר הוראה בלתי חוזרת למשכיר או לבא כוחו לממש ו/או לפעול בעצמו על פי כתב הערבות.. ובלבד שנתן לשוכר הזדמנות סבירה לתקן את הפגמים שנפלו.

 

 1. 12. השוכר מצהיר כי ראה ובדק את הדירה והחפצים ומצא אותם במצב טוב ותקין, ומתאים לדרישותיו (למעט הפגמים המופיעים ברשימה נספח "ב" להסכם) והשוכר מוותר על כל טענת אי התאמה או טענה בגין הדירה או בגין פגם ו/או מום גלוי ו/או נסתר.

 

 1. 13. השוכר מתחייב לשמור על ניקיון הדירה וסביבותיה, על השקט ועל יחסי שכנות טובה עם השכנים בבית, וכן על כל דין החל או שיחול על החזקה בדירה כמו כן מתחייב השוכר למלא אחרי כל דרישה חוקית של המשכיר.

 

 1. 14. השוכר מתחייב שלא לעשות כל שינוי בדירה או בסביבתה בין בתוך הדירה ובין מחוצה לה ובכל הקשור אליה או מחובר אליה וכן לא להוציא ולהעביר שום דבר מהחפצים ללא הסכמת המשכיר בכתב.

 

 1. 15. השוכר מתחייב לאפשר למשכיר או לבא כוחו להיכנס לדירה בכל זמן סביר ובתאום מראש עם השוכר למטרת פיקוח ו/או לשם ביצוע תיקונים ו/או שיפוצים ו/או להצגת הדירה בפני אחר.

 

 1. 16. כל שינוי שיעשה ללא הסכמת המשכיר בכתב, הרי מבלי לפגוע בזכותו של המשכיר לתבוע בשל כך פינוי הדירה על ידי השוכר ו/או לכל סעד אחר עפ"י כל דין יהיה רכוש המשכיר והשוכר לא יהיה זכאי לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.

 

כל שינוי שיעשה בהסכמת המשכיר בכתב יהיה רכוש המשכיר והשוכר לא יהיה זכאי לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.

 

 1. 17. אם השוכר לא יפנה את הדירה בתום תקופת השכירות יהא עליו לשלם למשכיר סך של -.

 

_ ש"ח (_________שקלים חדשים) לכל יום של פיגור בפינוי הדירה והחזרתה למשכיר, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשכיר לכל סעד משפטי אחר ו/או לתביעת דמי נזיקין גבוהים יותר.

למען הסר ספק – במקרה של איחור מוסכם מראש ובכתב יחויב השוכר בדמי שכירות יחסיים כמפורט לעיל.

 1. 18. השוכר מצהיר כי הוא לא שילם ולא ישלם כל סכום כדמי מפתח וגם לא כהשקעות בנייה בקשר להסכם זה או לדירה.

 

 1. 19. לא קיים השוכר תנאי יסודי מתנאי הסכם זה או התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי הסכם זה או לא קיים אותם במועד, זכאי המשכיר או בא כוחו, מבלי לפגוע בכל זכות שבידם , לבטל את ההסכם ובין היתר לתבוע פינוי מיידי של הדירה.

 

 1. 20. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

המשכיר: הכתובת המפורטת במבוא להסכם.

השוכר: כתובת הדירה.

 

 1. 21. כל הודעה שתשלח לצד כל שהוא לפי כתובתו הנ"ל תחשב כנמסרה לתעודתה בתום 72 שעות מיום הפקדתה בסניף בית הדואר.

 

 1. 22. מבלי לפגוע בשאר הוראות הסכם זה וכדי להסיר ספקות הרי שהשוכר משחרר את המשכיר מכל אחריות מכל סוג שהיא לאובדן ו/או לנזקים מכל סוג שהם העלולים להיגרם לחפציו של השוכר והנמצאים בין בתוך הדירה ובין מחוצה לה.

 

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום,

 

 

 

המשכיר השוכר

 

 

רשימת החפצים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*הסכם זה הינו הסכם בין הצד המשכיר לצד השוכר ואיננו נושא כל קשר או אחריות לאתר דירה לדירה. אין אתר דירה לדירה לוקחים אחריות למלל המשפטי והשלכותיו, כל אדם יכול לעשות בו שינויים כרצונו .

Print Friendly, PDF & Email
0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский