מידע למשתמש באתר

תקנון למשתמשים  

כל ההוראות בתקנון  הן בנוסף ונספח לתנאי השימוש החלות על האתר והמשתמשים.

 

 1. אתרdarna הינו אתר מקוון למתן שירותים
 2. האתר מהווה פלטפורמה ליצירת אינטראקציה בין ציבור המשתמשים הרחב.
 3. השימוש באתר כפוף  להסכמה ואישור  של המשתמשים והמתווכים, כתנאי מוקדם לבצוע עסקה.
 4. שימוש באתר מהווה הודעה, כי התקנון הובן וללא הסתייגות.
 5. האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, כולל עדכון עמלות ותנאים.
 6.  מידע אודות הנכסים המוזן למערכת ע"י הרשומים יהיה באחריותם המלאה בלבד.
 7. כחלק משירות, האתר דורש מהמתווך שיפעל על פי החוק.
 8. האתר אינו אחראי במידה ויתגלו אי אמיתות. כמו כן, אינו צד לכל הסכם שייכרת, בין הצדדים.

  הרישום לאתר

 1. כל המעוניין לפרסם נכסים יידרש להיכנס לאתר ולהירשם .
 2. בעת הרישום לאתר יידרשו המשתמש והמתווך לבחור שם משתמש וסיסמא.
 3. המשתמשים אחראים באופן מלא לשמירת סודיות הססמה ומתחייבים להודיע על כל הפרה.
 4. אישור התקנון מהווה גם הסכמה לפרסום תגובות ותמונות הרשומים במסגרת האתר,
 5. האתר מתחייב לפעול לשמור את המידע הנמסר לו עלידי המשתמש ולא יעשה בו כל שימוש אחר בניגוד לנותן השירות.

  הזכות לבצע עסקה ושימוש באתר

1 . כל אדם מגיל  18 ומעלה, אשר ברשותו תעודת זהות.

2 .האתר רשאי למנוע מהמשתמש את השימוש בו, על פי שיקול דעתו מבלי למסור הודעה או הסבר.

3. האתר לא אחראי לטעויות  והשמטת פרטים כתוצאה משימוש בסיווגים או בקטגוריות  מתחלפות.

4.האתר ו/או המתווך רשאים להפסיק בכל עת, וללא הודעה מראש, כל פרסום באתר.

  עמלות וחיובים

1.האתר אינו צד לכל עסקה שתיכרת בין הצדדים והוא אינו גובה כל תשלום מהמשתמשים באתר.

2 .  האתר גובה עמלות מהמתווכים וממשתמשים פרטיים רק לאחר בעת ביצוע עסקה כחוק.

3 . מובהר, כי האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את גובה העמלות.

4. המתווכים מצהירים ומאשרים בזאת כי ידוע להם כי בכוונת האתר לגבות עמלות בגין עסקה בלבד.

 מדיניות הפרטיות

 1. האתר מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים בו ולאבטח את המידע הנשמר באתר. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
 2. האתר לא יעביר פרטים מזהים אודות המשתמש לצד שלישי, למעט לעובדי החברה, ולכל ערכאה שיפוטית, לכל רשות ולכל גורם הרלוונטי לפעילות האתר.
 3. האתר רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר. 
 4.   האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המשתמש בדואר אלקטרוני, בכתב או בעלפה. אלא אם המשתמש ציין בפני האתר כי אינו מעוניין בכך.
 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש מלא, במסגרת פרסום הנכסים באתר.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש סביר לצורכי תדמית בלבד בשמות המשתמשים .
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש בתמונות המועלות לאתר עלידי המשתמש.
 4. אישור התקנון מהווה הסכמה מצד משתמשי האתר לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים.

 אחריות

 1. האתר לא יישא בכל חבות ו/או אחריות בגין כל פגם בנכס ו/או  באופן פרסומם באתר.
 2. האתר אינו מוכר או משכיר את הנכסים המוצעים באתר ולפיכך אינו נושא באחריות כלשהי לנכסים.
 3. המתווכים או המשתמשים הפרטיים הינם האחראים הבלעדיים לנכסים המפורסמים על ידם.
 4. האתר אינו צד ולא ייקח חלק במחלוקות באם תתעורר בנוגע לעסקה כלשהי. היה והאתר ו/או מי מטעמו ינסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו
 5.  .  האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן שיפורסם על ידי המשתמשים או תוכן שיועבר בין המשתמשים.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות ולמשתמשים לא תהיה כל טענה
0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *