הסכם לניהול נכס מושכר

הסכם לניהול נכס מקרקעין

 

שנערך ונחתם ב__________ ביום _____ בחודש __________ בשנת _____

בין

__________ בע"מ, ח.פ. ____________

מרחוב __________________________

(להלן: "חברת הניהול")                                        מצד אחד

לבין

_______________, ת.ז./ח.פ. ________

מרחוב __________________________

(להלן: "המזמין")                                     מצד שני

הואיל     והמזמין הינו בעל כל הזכויות בשטח של _____ מטר רבוע בבנין המצוי ברחוב __________

והידוע כחלקה _____ בגוש _____ (להלן: "הנכס")

והואיל    והמזמין מעונין שחברת הניהול תנהל את הנכס עבורו וחברת הניהול מסכימה לנהל את הנכס, הכל כמפורט בתנאי הסכם זה להלן

והואיל    וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים בהסכם זהלפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  1. מבוא

1.1       המבוא להסכם זה ונספחו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.

1.2       כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

1.3       תשריט הנכס מצורף להסכם זה כנספח א' (להלן: "התשריט").

1.4       "השטחים המשותפים" בהסכם זה פירושם כל חלקי הנכס המיועדים מעצם טיבם וטבעם לשימוש משותף של כל דיירי הנכס ו/או מרביתם, למעט חניה ו/או חניון, ושיועדו לכך על פי התשריט.

1.5       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כשטחים משותפים ייחשבו גם חלקי הגגות, הקירות החיצוניים, למעט שמשות וחלונות שחלקם הפנימי הוא בגדר יחידה, המסד, חדרי המדרגות, המעברים, חצרות הנכס, כל חלקי הנכס שאינם בגדר יחידות, למעט אם הוצאו מכלל הרכוש המשותף והוצמדו ליחידה מסוימת, מעליות, צנרת מכל סוג שהוא, כל יתר המתקנים ומערכות שרות המצויים בנכס ו/או משרתים אותו ו/או המשמשים אותו וכן יתר הפרטים אשר יועדו בהתאם לתשריט לשימוש משותף על ידי המחזיקים בנכס, כולם או חלקם, אפילו אם הם מצויים בתחומי היחידות עצמן או בשטחים הצמודים להן.

  1. הצהרות והתחייבויות המזמין
  • המזמין מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות בנכס.

2.2       המזמין מצהיר כי הנכס מושכר ל____________________          ו-__________ (להלן ביחד ולחוד: "השוכר"), כי הודיע לשוכר ו/או לכל מחזיק בנכס, כולו או חלקו, כי המזמין מתקשר עם חברת הניהול בהסכם זה, כי השוכר ו/או המחזיק בנכס כאמור מסכים למסירת ניהול הנכס לחברת הניהול ולתשלום דמי ניהול והתשלומים הנוספים על פי הסכם זה לחברת הניהול וכי לשוכר ו/או למחזיק בנכס כאמור אין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע להתקשרות המזמין עם חברת הניהול בהסכם זה.

2.3       המזמין מתחייב לידע כל שוכר חדש בנכס ו/או מחזיק בנכס, כולו או חלקו, על הסכם זה ולחייבו למלא אחר הוראות הסכם זה והוראות חברת הניהול על פי הסכם זה.

2.4       המזמין מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה על פי הדין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

2.5       המזמין מתחייב להסביר לחברת הניהול כהלכה את הפעילות הנדרשת לשם ניהול הנכס, להמציא לחברת הניהול תוך זמן סביר לאחר חתימת הסכם זה ובטרם תחילת תקופת ההסכם את כל החומר הדרוש ו/או שיידרש לשם ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול בהצלחה, ולעדכן את חברת הניהול תוך זמן סביר בכל שינוי ו/או עדכון של החומר כאמור.

2.6       המזמין מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ו/או השוכר ו/או שוכרים חדשים בנכס ו/או מחזיקים כלשהם בנכס, כולו או חלקו, ישתפו פעולה עם חברת הניהול באופן מלא ויסייעו לה בכל מקרה בו שיתוף פעולה כאמור דרוש לצורך ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול באופן סביר.

2.7       המזמין מתחייב להרשות ו/או לגרום לשוכר ו/או לשוכרים חדשים בנכס ו/או למחזיקים בנכס, כולו או חלקו, להרשות לחברת הניהול ו/או למי מטעמה להיכנס לנכס לשם ניהולו וביצוע שירותי הניהול.

2.8       המזמין מצהיר כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית בגין הנכס וכי הוא אינו יודע על כוונה להגיש נגדו תביעה משפטית כאמור.

  1. התחייבויות והצהרות חברת הניהול

3.1       בכפוף לביצוע התחייבויות המזמין כאמור בסעיף 2(ה) לעיל, חברת הניהול מצהירה כי הוסברה לה כהלכה הפעילות הנדרשת לשם ניהול הנכס על ידי המזמין וכי היא מבינה ומכירה היטב את כל הקשור בניהול הנכס ובביצוע שירותי הניהול.

3.2       חברת הניהול מצהירה כי הינה בעלת הידע, הכישורים וכח האדם הנדרשים לשם ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול בהצלחה ובמקצועיות על פי דרישות והגדרות המזמין וכמפורט בהסכם זה.

3.3       חברת הניהול מצהירה כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותה בהסכם זה.

3.4       חברת הניהול מצהירה כי בידה כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי הדין לניהול הנכס עבור המזמין ולביצוע שירותי הניהול על פי הוראות הסכם זה.

3.5       חברת הניהול מתחייבת בזאת לפעול במסירות, בנאמנות, במקצועיות ובשקדנות במסגרת תפקידה ולנהל את הנכס באופן בו מוסכם בהסכם זה. חברת הניהול מתחייבת לעשות את מירב המאמצים הנדרשים לצורך ביצוע שירותי הניהול בהצלחה תוך שמירה על זכויות המזמין בנכס.

  1. מינוי חברת הניהול

4.1       המזמין ממנה בזאת את חברת הניהול למנהלת הבלעדית של הנכס בתקופת ההסכם וחברת הניהול מקבלת על עצמה את המינוי כאמור, הכל בכפוף להוראות הסכם זה.

4.2       המזמין מתחייב שלא לנהל את הנכס ו/או לבצע את שירותי הניהול, כולם או חלקם, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, למעט באמצעות חברת הניהול ו/או מי מטעמה, ושלא לקבל שירותי ניהול מצד שלישי כלשהו, למעט מחברת הניהול ו/או מי מטעמה.

4.3       המזמין מיפה את כוחה של חברת הניהול באופן בלתי חוזר לנהל את הנכס ו/או לגבות דמי שכירות, דמי ניהול, ועד בית ותשלומים אחרים משוכרים ו/או מחזיקים בנכס בשם המזמין ו/או לתת קבלות כנגד התשלומים כאמור בשם המזמין ו/או לשלם מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים לרשויות בגין הנכס בשם המזמין ו/או להתקשר בהסכמים בשם המזמין ו/או להשכיר את הנכס, כולו או חלקו, בשם המזמין ו/או לבטח את הנכס בפני נזקים לצד שלישי וכנגד כל הסיכונים ו/או למנות ולפטר עורכי דין לצורך טיפול בהליכים משפטיים בנוגע לנכס וליפות את כוחם לייצג את חברת הניהול, המזמין ושוכרים בנכס בהליכים משפטיים כאמור, לרבות הזכות להתפשר ולערער במסגרת ההליכים המשפטיים כאמור ו/או לבצע כל פעולה לשם מילוי התחייבויותיה של חברת הניהול על פי הסכם זה ו/או לשם מימוש זכויותיהם של חברת הניהול, המזמין, שוכרים ומחזיקים בנכס, כולו או חלקו, על פי הסכם זה.

  1. תקופת ההסכם
  • הצדדים מסכימים כי הסכם זה נקשר לתקופה של שנה אחת (להלן: "תקופת ההסכם") שתחילתה ביום _____ (להלן: "תחילת תקופת ההסכם").

5.2       בכפוף למילוי כל התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה, תקופת ההסכם תתחדש עם תום תקופת ההסכם ומידי שנה לאחר מכן למשך שנה נוספת בכל פעם (להלן: "התקופות הנוספות"), אלא אם צד מעונין הודיע על רצונו שלא לחדש את תקופת ההסכם לצד השני בכתב, לפחות 3 חודשים לפני סיום  תקופת ההסכם או התקופה הנוספת הרלבנטית.

5.3       מובהר בזאת כי כל הוראות הסכם זה יחולו בתקופות הנוספות בשינויים המחויבים.

5.4       על אף האמור לעיל, חברת הניהול רשאית לסיים את תקופת ההסכם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי על ידי מתן הודעה בכתב למזמין לפחות 3 חודשים מראש, ובלבד שלא תעשה כן בטרם חלפו 6 חודשים מתחילת תקופת ההסכם.

5.5       על אף האמור לעיל, חברת הניהול רשאית לסיים את תקופת ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב למזמין 30 יום מראש באחד המקרים המנויים להלן:

5.5.1    המזמין מפגר בתשלום כלשהו אותו הוא חב לחברת הניהול על פי תנאי הסכם זה ולא פרע את חובו תוך 7 ימים לאחר שקיבל דרישה בכתב לפרוע את החוב.

5.5.2    בית משפט ו/או גוף מוסמך פסק כי חברת הניהול אינה רשאית להמשיך ולנהל את הנכס ו/או לבצע את שירותי הניהול.

5.5.3    מונה מפרק ו/או מפרק זמני ו/או כונס נכסים ו/או כונס נכסים זמני ו/או מנהל מיוחד לחברת הניהול.

5.5.4    המזמין הפר הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך 7 ימים מהמועד שנדרש לתקנה על ידי חברת הניהול.

5.5.5    הוגשה תביעה הקשורה לנכס שלדעת חברת הניהול יש בהגשתה משום סכנה להמשך קיום התחייבויות המזמין על פי הסכם זה.

5.5.6    המזמין הוכרז פושט רגל ו/או ננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לרכושו ו/או הוכרז פסול דין ו/או חו"ח נפטר.

5.5.7    הוטל עיקול על נכסי המזמין והעיקול לא הוסר תוך 10 ימים מיום הטלתו.

5.5.8    המזמין עשה פעולה כלשהי שיש בה כדי לצמצם את פעילותו העסקית באופן העלול לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או נפגמה יכולתו הכלכלית של המזמין, באופן שיש בו לדעת חברת הניהול באופן סביר, כדי לפגוע ביכולתו של המזמין לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

5.5.9    התברר לחברת הניהול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי עקב הוראות שבדין יהא המשך קיומו ו/או תוקפו של הסכם זה לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.

5.5.10  התברר לחברת הניהול כי הצהרה כלשהי מהצהרות המזמין בהסכם זה אינה נכונה.

5.6       מובהר בזאת כי לחברת הניהול תהא הזכות לבטל הסכם זה לאלתר במקרה והמזמין יפר אותו בהפרה יסודית.

6          שירותי הניהול

6.1       חברת הניהול מתחייבת בזאת כלפי המזמין לבצע את שירותי הניהול הבאים (להלן: "שירותי הניהול"):

6.1.1    איתור שוכרים לנכס, כולו ו/או חלקו, לרבות על ידי פרסום הנכס והתקשרות עם חברות תיווך, כריתת הסכמי שכירות עם שוכרים וניהול כל הנובע מהשכרת הנכס, לרבות גביית דמי שכירות משוכרים, מעקב אחר מילוי הוראות הסכמי השכירות על ידי שוכרים ונקיטת הליכים משפטיים, במידת הצורך, נגד שוכרים אשר יפרו את הסכמי השכירות.

6.1.2    כריתת הסכמים והתקשרויות עם ספקי שירותים לשטחים המשותפים, לרבות שירותי ניקיון, תחזוקה, גינון, תיקונים וטיפול במערכות השונות בשטחים המשותפים, לרבות מעליות, גנרטורים, חשמל, אינסטלציה, ביוב ותאורה, ותשלום שכר לספקי השירותים כאמור.

6.1.3    גבית דמי ניהול, ועד בית ותשלומים אחרים משוכרים ומחזיקים בנכס, כולו או חלקו.

6.1.4    תשלום ההוצאות הכרוכות בניהול השטחים המשותפים, לרבות חשמל ומים.

6.1.5    ארגון אספות דיירי הנכס וניהולן.

6.1.6    הצבת שילוט בשטחים המשותפים וציוד החלקים המשותפים במוצרי היגיינה וסניטציה לפי הצורך.

6.1.7    ביצוע פעולות שחברת הניהול ו/או המזמין יידרשו לעשות על פי הוראות הרשויות המוסמכות, לרבות תשלום מיסים ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או כל תשלום חובה אחר החל על הנכס ו/או ניהולו.

6.1.8    פיקוח וביקורת על מצב השטחים המשותפים ותחולתם.

6.1.9    ביטוח השטחים המשותפים כנגד נזקים לצד שלישי וכנגד כל הסיכונים.

6.2       חברת הניהול תהא רשאית לבצע שירותי ניהול נוספים, פרט לאלה המפורטים לעיל, לפי בקשת המזמין ובהתאם למוסכם מראש בין הצדדים. מובהר בזאת כי על שירותי ניהול נוספים כאמור, תהא זכאית חברת הניהול לתמורה נוספת, מעבר לדמי הניהול המפורטים בהסכם זה, עליה יסכימו הצדדים בכתב ומראש.

6.3       מוסכם כי לצורך ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול, רשאית חברת הניהול לשכור משרדים, מחסנים, בתי מלאכה ו/או מושכרים אחרים הדרושים לצורך פעילותה על פי הסכם זה והיא רשאית להעסיק, לפי שיקול דעתה, עובדים בשכר ו/או להתקשר בהסכמים ובתנאים כפי שתמצא לנכון, להעסקת נציגים, שליחים, מנהלים, פקידים, רואי חשבון, מנהלי חשבונות, עורכי דין, פועלים, בעלי מלאכה ובעלי מקצועות שונים, מהנדסים, אדריכלים, יועצי ביטוח, יועצי מערכות, קבלנים, קבלני משנה, יועצים ואנשים וגופים אחרים שחברת הניהול תמצא לנכון להעסיקם או להתקשר עמם לצורך ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול, ובלבד שההתקשרויות כאמור תהיינה סבירות, בהתאם למקובל בבניינים דומים לנכס.

6.4       במסגרת ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול תהיה חברת הניהול רשאית לקבוע מעת לעת נהלים שמטרתם להבטיח את ניהולו השוטף, המסודר והתקין של הנכס והמזמין מתחייב לפעול ולגרום לשוכר ו/או לשוכרים חדשים בנכס ו/או למחזיקים בנכס, כולו או חלקו, לפעול בהתאם לנהלים כאמור.

6.5       לצורך מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה ולצורך ביצוע שירותי הניהול, מאשר המזמין לחברת הניהול להיכנס לכל אזור בנכס, ובין היתר לפתוח קירות, רצפות, תקרות וחלקים אחרים, להחליף ולתקן אינסטלציה וצינורות, ולבצע כל מלאכה שתהיה דרושה לפי שיקול דעתה לביצוע שירותי הניהול.

6.6       חברת הניהול תעשה כמיטב יכולתה שביצוע שירותי הניהול יגרום להפרעה קטנה ככל האפשר לשוכר ו/או לשאר דיירי הנכס.

6.7       חברת הניהול מתחייבת שלא להשכיר את הנכס, כולו או חלקו, בשכירויות שדיני הגנת הדייר חלים עליהן, אלא אם תקבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

6.8       המזמין מסכים ומאשר כי חברת הניהול תשמש כנציגות הבית המשותף של הנכס בהתאם לסעיף 65 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, וככל שיהא צורך בכך, מתחייב המזמין לתמוך במינוי כאמור ולשם כך לחתום על כל מסמך ו/או הודעה ו/או פרטיכל ו/או טופס וכן להופיע בפני כל גוף ו/או רשות לשם מתן תוקף למינוי כאמור.

6.9       המזמין מסכים כי הסכם זה יירשם בלשכת רישום המקרקעין בין על ידי הכללתו בתקנון הבית המשותף של הנכס ובין על ידי רישום הערת אזהרה על קיום הסכם זה ובין בדרך אחרת, הכל לפי שיקול דעתה של חברת הניהול.

7          יחסי הצדדים

7.1       מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי – מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד – מעביד בין המזמין לבין חברת הניהול ו/או מי מטעמה ו/או העובדים מטעם חברת הניהול בביצוע הסכם זה.

7.2       חברת הניהול תשא בכל האחריות המוטלת עליה לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידה בביצוע הסכם זה.

7.3       מובהר כי חברת הניהול ו/או מי מטעמה אינם זכאים להטבות כלשהן, מלבד דמי הניהול והשבת ההוצאות כאמור בהסכם זה, עבור ביצוע הסכם זה והוראות שניתנו על פיו.

7.4       חברת הניהול מתחייבת בזאת כי לא תטען ולא תעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדה כקבלן עצמאי כלפי המזמין ואת העדר יחסי עובד – מעביד בינה לבין המזמין.

7.5       מובהר בזאת כי בכל מקרה חברת הניהול לא תחשב כשומר חינם ו/או שומר שכר ו/או שומר שהשמירה טפלה למטרה העיקרית של החזקת הנכס ו/או שואל של הנכס ו/או כל חלק ממנו ו/או תכולתו, כמשמעו של מונח זה בחוק השומרים, תשכ"ז – 1967. המזמין אחראי באופן בלעדי לשמירת הנכס ותכולתו והוראות חוק השומרים, תשכ"ז – 1967, לא יחולו במערכת היחסים שבין חברת הניהול לבין המזמין.

7.6       מובהר בזאת כי חברת הניהול הינה הסוכן של המזמין ושלוחתו לצורך מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה והיא רשאית ומוסמכת להתקשר בהסכמים בשמו, הכל בכפוף להוראות הסכם זה.

8          ביטוח

8.1       מבלי לגרוע מהתחייבויות המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייבת חברת הניהול לבטח על חשבון המזמין את השטחים המשותפים ותכולתם בפני כל הסיכונים. חברת הניהול מתחייבת לדאוג לקיומם ולהיותם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם של ביטוחים כאמור, בחברות ביטוח מורשות כחוק בתנאים ובערכים ריאליים לפי שיקול דעתה.

8.2       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תדאג חברת הניהול במשך כל תקופת ההסכם לקיומם ולהיותם בתוקף של

הביטוחים וההוראות כדלקמן בנוגע לשטחים המשותפים ו/או לפעילויות בהם:

8.2.1    ביטוח אחריות מקיף כלפי צד שלישי בערכים ריאליים.

8.2.2    ביטוח רכוש הידוע בשם "אש מורחב" כולל התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, רעידת אדמה, שביתות, נזקי חשמל, פריצה, פרעות ונזק בזדון, אשר יכסה בסכומים ריאליים את השטחים המשותפים ותכולתם.

8.3       פוליסות הביטוח יכללו הוראה מפורשת בדבר ביטול הפוליסה על ידי המבטח רק לאחר הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום לפחות לחברת הניהול ולמזמין.

8.4       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייכלל בפוליסות הביטוח האמורות לעיל, סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות השיבוב שלו כנגד חברת הניהול ו/או על זכות אחרת כלשהי של המבטח לחזור אל חברת הניהול בכל דרך ו/או צורה אחרת כלשהי.

8.5       חברת הניהול מתחייבת לבטח את פעילותה על פי הסכם זה ואת העובדים מטעמה בביצוע הסכם זה בביטוח אחריות מעבידים בערכים ריאליים ובמשך כל תקופת הסכם זה.

9          דמי ניהול והוצאות

9.1       בתמורה לביצוע כל התחייבויותיה של חברת הניהול בהסכם זה מתחייב המזמין לשלם לחברת הניהול דמי ניהול בסך

השווה בש"ח ל-  _____    דולר ארה"ב לכל מטר רבוע משטח הנכס עבור כל חודש במשך תקופת ההסכם, לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע במועד התשלום בפועל כפי שיתפרסם על ידי בנק ישראל או כל גורם רשמי אחר שיחליפו (להלן: "דמי הניהול").

9.2       תשלום דמי הניהול יבוצע עד ולא יאוחר מ15- יום מתום כל חודש עבור החודש שחלף.

9.3       בנוסף לדמי הניהול, ועל אף האמור בסעיף 7 לעיל, ישיב המזמין לחברת הניהול את כל ההוצאות שהוציאה בגין ניהול הנכס ו/או ביצוע שירותי הניהול ו/או כל הנובע מביצוע הוראות הסכם זה, לרבות תשלומים ששילמה לעובדים ו/או למי מטעמה עבור ביצוע הוראות הסכם זה, כאשר ההוצאות צמודות למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיחליפו, כך שההוצאות ישונו בהתאם לשינויים בין המדד הבסיסי הידוע במועד הוצאת ההוצאות בפועל על ידי חברת הניהול לבין המדד האחרון שיהא ידוע בעת השבת ההוצאות בפועל לחברת הניהול על ידי המזמין (להלן: "ההוצאות").

9.4       השבת ההוצאות תבוצע עד ולא יאוחר מ15- יום מתום כל חודש עבור החודש שחלף.

9.5       לדמי הניהול ולהוצאות יתווסף מס ערך מוסף כחוק וחברת הניהול תמציא למזמין חשבוניות מס ערוכות כדין כנגד כל תשלום.

9.6       כל סכום שהמזמין לא ישלם לחברת הניהול במועד ישא, בנוסף להפרשי הצמדה לשערו היציג של דולר ארה"ב או למדד המחירים לצרכן כאמור, ריבית פיגורים בסך של %_____ לשנה ממועד התשלום על פי הסכם זה ועד למועד התשלום או ההשבה בפועל.

9.7       בכפוף לאמור בסעיף 9(ג) לעיל, הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי תשלום דמי הניהול כאמור לעיל הינו מלא וסופי וכולל את מלוא התשלומים להם זכאית חברת הניהול מאת המזמין עבור ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול, וכי המזמין אינו חייב בתשלומים נוספים כלשהם לחברת הניהול ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה בגין הסכם זה, למעט השבת ההוצאות.

9.8       בכפוף לאמור בסעיף 9(ג) לעיל, מוסכם בזאת כי חברת הניהול תהא רשאית לגבות מהשוכר, משוכרים אחרים בנכס, אם יהיו, ומהמחזיקים בנכס, כולו או חלקו, דמי ניהול לצורך תשלום דמי הניהול, וועד בית, לצורך השבת ההוצאות לחברת הניהול, וכי התשלומים אותם תגבה חברת הניהול מהשוכר, משוכרים אחרים וממחזיקים בנכס כאמור יקוזזו מדמי הניהול וההוצאות אותם חייב המזמין לשלם לחברת הניהול על פי הסכם זה.

9.9       מובהר בזאת כי חברת הניהול אינה חייבת לגבות דמי ניהול וועד בית משוכרים בנכס והיא תעשה כן רק במידה והמזמין יחייב את השוכרים והמחזיקים בנכס לשלם דמי ניהול וועד בית ישירות לחברת הניהול.

9.10     מובהר בזאת כי בכל מקרה המזמין אחראי באופן בלעדי לתשלום דמי הניהול והשבת ההוצאות לחברת הניהול במלואם ובמועדם.

9.11     מובהר בזאת כי תשלום דמי הניהול והשבת ההוצאות לחברת הניהול הינו תנאי מוקדם והכרחי לניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול על ידי חברת הניהול.

9.12     מוסכם בזאת כי חברת הניהול תהא רשאית לשנות ו/או לעדכן את גובה דמי הניהול וועד הבית בהתאם לעלות ניהול הנכס וביצוע שירותי הניהול.

10        פיקדון

10.1     להבטחת ביצוע התחייבויות המזמין על פי הסכם זה ולשם העמדת הון התחלתי לשימוש חברת הניהול לצורך ניהול

הנכס וביצוע שירותי הניהול, יפקיד המזמין בידי חברת הניהול פיקדון חד פעמי בגובה סך השווה בש"ח ל-_____ דולר ארה"ב, לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע במועד התשלום בפועל (להלן: "הפיקדון"), לפחות 7 ימים לפני מועד תחילת תקופת ההסכם.

10.2     הפיקדון יקוזז מדמי הניהול ומההוצאות אותם חייב לשלם המזמין לחברת הניהול על פי הסכם זה.

10.3     במידה ותסתיים תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, יתרת הפיקדון, אם תהיה כזו, תושב למזמין מאת חברת הניהול בקיזוז כל הסכומים אותם יהיה חייב המזמין לחברת הניהול.

10.4     מובהר בזאת כי חברת הניהול תהא רשאית להשתמש בפיקדון, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה בקשר לניהול הנכס ו/או ביצוע שירותי הניהול ו/או ביצוע כל פעולה על פי הסכם זה.

11        עירבון לקיום התחייבויות המזמין על פי הסכם זה

11.1     להבטחת ביצוע כל התחייבויות המזמין ולהבטחת כל זכויות חברת הניהול על פי הסכם זה, לרבות התחייבות המזמין לשלם במדויק את דמי הניהול במלואם ובמועדם ואת כל יתר התשלומים, ההוצאות והמיסים החלים על המזמין, ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה ובזכותה של חברת הניהול לממש את זכויותיה, ימסור המזמין לחברת הניהול במעמד חתימת הסכם זה שטר חוב בערבותם של הערבים הבאים:

11.1.1  __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרחוב __________.

11.1.2  __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרחוב __________.

11.2     שטר החוב יהא בחתימת המזמין כעושה לפקודת חברת הניהול על סך השווה בש"ח ל-_____ דולר ארה"ב, לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע במועד חתימת הסכם זה.

11.3     הערבים יחתמו על גבי שטר החוב בפני עורך דין אשר יאמת את חתימתם בחתימתו על גבי השטר.

11.4     מסירת שטר החוב לחברת הניהול כמפורט לעיל לא תחשב כתשלום דמי ניהול או תשלום אחר, ואין במסירת שטר החוב לגרוע מחובותיו של המזמין על פי הסכם זה.

11.5     שטר החוב יהא בר פירעון עם דרישה וחברת הניהול תהא רשאית לדרוש פירעונו בכל עת ולגבות ממנו כל אבדן, הפסד, נזק ו/או הוצאות שיגרמו לה עקב הפרת התחייבויות המזמין על פי הסכם זה, ללא צורך במתן התראה מראש למזמין ו/או לערבים.

11.6     המזמין מייפה את כוחה של חברת הניהול באופן בלתי חוזר למלא בשטר החוב את זמן פירעונו לצורך גבייתם של כל התשלומים, החובות, המיסים, ההוצאות וההיטלים המגיעים לה ו/או החלים על המזמין לפי הוראות הסכם זה, וכן לגבייתם של דמי נזק בגין נזקים שיגרמו לחברת הניהול במהלך תקופת ההסכם ובגינו.

12        ספרי חשבונות ומידע

12.1     חברת הניהול מתחייבת בזאת לנהל ספרי חשבונות ו/או כל מסמך אחר הדרוש לצורך רישומם של שירותי הניהול שהתבצעו על ידה וההוצאות שהוצאו בגינם ובגין ביצוע הוראות הסכם זה (להלן: "החשבונות").

12.2     חברת הניהול מתחייבת להמציא למזמין לפי דרישתו בכתב את החשבונות עד 15 יום ממועד קבלת דרישת המזמין כאמור.

12.3     הצדדים מסכימים בזאת כי המזמין יהא רשאי לעיין ו/או לבדוק את כל החשבונות שמנהלת חברת הניהול בהקשר לניהול הנכס ו/או ביצוע שירותי הניהול ו/או ביצוע הוראות הסכם זה, בכל עת שיחפוץ בכך.

12.4     חברת הניהול מתחייבת בזאת לגלות למזמין כל מידע שיידרש על ידו בעניין ניהול הנכס ו/או ביצוע שירותי הניהול.

12.5     תוך 6 חודשים מתום כל שנה קלנדרית במשך תקופת ההסכם, תערוך חברת הניהול חשבון שנתי מתואם של ההוצאות בשנה הקלנדרית החולפת, לרבות דמי הניהול (להלן: "הדו"ח השנתי"), שיבוקר על ידי רואה החשבון של חברת הניהול.

12.6     מוסכם בזאת כי אישור רואה החשבון של חברת הניהול כאמור יהווה ראיה לכאורה לנכונות הדו"ח השנתי. הדו"ח השנתי לא יכלול פחת שהמזמין תובע משלטונות המס.

13        סודיות ומוניטין

במשך תקופת ההסכם ולאחריה, מתחייב כל צד להסכם זה לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד השני ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל הצד שני ו/או הקשור בו ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת כל צד להסכם זה אגב מתן שירותי הניהול ו/או ניהול הנכס ו/או ביצוע הוראות הסכם זה. כמו כן מתחייב כל צד להסכם זה שלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין של הצד השני ובשמו הטוב.

14        הסבת ההסכם

14.1     חברת הניהול מתחייבת שלא להסב ו/או להמחות לאחר ו/או לאחרים את זכויותיה ו/או חובותיה לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייבת חברת הניהול לא לשתף איש או גוף אחרים, זולת עובדיה ו/או מי מטעמה, בביצוע שירותי הניהול, למעט כמפורט בהסכם זה, אלא במידה וקיבלה לכך את הסכמת המזמין בכתב ומראש.

14.2     המזמין מתחייב כי במידה ויעביר ו/או ימכור את זכויותיו בנכס, כולן או חלקן, לאחר או לאחרים, יגרום לכך כי הנעבר או הנעברים כאמור ייטלו על עצמם את כל התחייבויות המזמין כלפי חברת הניהול על פי הסכם זה ויחתמו על הסכם זה כאילו היו לו צד מלכתחילה.

15        פיצויים וסעיפים יסודיים

15.1     על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה) תשל"א – 1970 (להלן: "חוק התרופות").

15.2     מוסכם בזאת כי סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 9 ו16- להסכם זה יחשבו כסעיפים יסודיים ועיקריים והפרתם של איזה מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותו של מושג זה בחוק התרופות.

15.3     יפר מי מהצדדים  את הסכם זה ולא יתקן את ההפרה תוך 7 ימים לאחר שיידרש בכתב לעשות כן, או יפר הפרה יסודית הסכם זה, כי אז יהא הצד המפר חייב לשלם לצד המקיים או המוכן לקיים סך השווה בש"ח ל-_____ דולר ארה"ב (להלן: "הפיצוי המוסכם"), לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע ביום התשלום בפועל, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק שהצדדים צופים מראש כי יגרם כתוצאה מסתברת בגין ההפרה וביחס סביר לנזק כאמור, וזאת בלא שיהא על הצד המקיים או המוכן לקיים להוכיח כי נגרם לו נזק, והכל בלא שיהא בכך למנוע מן הצד המקיים או המוכן לקיים לתבוע מהצד המפר כל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לצד המקיים או המוכן לקיים על פי ההסכם ו/או כל דין, לרבות פיצוי נוסף בגין נזק גדול יותר מן הפיצוי המוסכם, אם יגרם.

15.4     הצדדים מאשרים כי סכום הפיצוי המוסכם נקבע על ידם לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שייגרמו לצד המקיים או המוכן לקיים עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מאת הצד המפר כי הסכום אינו סביר או נקבע כקנס והצד המפר מנוע מלטעון כל טענה כזו.

16        שיפוי והעדר תביעות

16.1     במקרה בו תוגש תביעה כלשהי נגד חברת הניהול שעילתה נובעת מהסכם זה, על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות השוכר ו/או שוכרים אחרים בנכס ו/או מחזיקים בנכס, כולו או חלקו, מתחייב המזמין לשלם ו/או לשפות את חברת הניהול בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מן התביעה וזאת בתוך 7 ימים מיום שיידרש לעשות כן על ידי חברת הניהול.

16.2     המזמין מוותר בזאת בויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מחברת הניהול לתשלום פיצויים כלשהם בגין ניהול הנכס ו/או ביצוע שירותי הניהול ו/או בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים, לרבות מניעת רווח, שייגרמו בגין ניהול הנכס ו/או ביצוע שירותי הניהול ו/או בגין כל הנובע מהסכם זה, למעט אם חברת הניהול פעלה בזדון ו/או ברשלנות.

16.3     מובהר בזאת כי עם סיום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, לא תהיה לחברת הניהול ו/או למי מטעמה כל חובה לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין הפסדים ו/או נזקים ו/או הוצאות כלשהם הנובעים מניהול הנכס על ידי חברת הניהול ו/או בגין ביצוע שירותי הניהול ו/או בגין כל הקשור להסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין.

16.4     מוסכם בזאת כי חברת הניהול ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של המזמין ו/או השוכר ו/או שוכרים אחרים בנכס ו/או מחזיקים בנכס, כולו או חלקו, ו/או כל צד שלישי, בכל הנוגע לניהול הנכס ו/או לביצוע שירותי הניהול ו/או כל הקשור והנובע מהסכם זה, אלא אם פעלה חברת הניהול בזדון ו/או ברשלנות.

16.5     המזמין מתחייב לשאת בהוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דינה של חברת הניהול מיד עם קבלת דרישתה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתופנה אליה בגין ניהול הנכס ו/או ביצוע שירותי הניהול ו/או כל הקשור בהסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין.

17        בוררות

17.1     הצדדים מסכימים כי כל הסכסוכים ו/או המחלוקות ביניהם בקשר להסכם זה וכל הכרוך בו, יועברו לבורר דן יחיד שייקבע בהסכמת הצדדים ובהיעדר הסכמה ביחס לזהות הבורר תוך 7 ימים מהמועד בו פנה אחד הצדדים למשנהו בדרישה להסכים על זהות בורר המוצע על ידו, יקבע הבורר על-ידי יושב ראש מחוז _____ של לשכת עורכי הדין בישראל.

17.2     הבורר ייתן את פסק דינו עד ולא יאוחר מתום 60 יום מיום מינויו לבורר, אלא אם הסכימו הצדדים בכתב אחרת.

17.3     סעיף זה מהווה הסכם בוררות, כמשמעו בחוק הבוררות התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הבוררות").

17.4     על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות.

17.5     הבורר יהא מחויב לפסוק על פי הדין המהותי ולנמק את פסק הבוררות.

17.6     מוסכם בזאת כי על הבוררות לפי סעיף זה לא יחולו סדרי הדין ודיני הראיות.

18        כללי

18.1     הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים.

18.2     הצדדים מתחייבים לערוך ולחתום על כל מסמך ו/או פרטיכל ו/או ייפוי כח ו/או טופס ו/או הודעה ו/או בקשה וכן להופיע בפני כל רשות ו/או גוף ו/או טריבונל שיפוטי לצורך ביצוע הוראות הסכם זה ולצורך מתן תוקף להוראות הסכם זה, ככל שיידרש.

19        הודעות

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה ואם שוגרה בפקסימיליה,  24 שעות לאחר שיגורה כאמור.

ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

_______________                                                                              _______________

המזמין                                                                                             חברת הניהול

המזמין מאשר בזאת כי חתימתו על הסכם זה מהווה ייפוי כח בלתי חוזר לחברת הניהול לבצע את כל האמור בסעיף 4(ג) לעיל וכן את כל הפעולות אותן רשאית ו/או חייבת לבצע חברת הניהול על פי הסכם זה.

אני הח"מ, __________ עו"ד ונוטריון, מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני המזמין, מר/גב' __________, נושא ת.ז.

מספר __________, חתם על הסכם זה בפני ואישר כי הסכם זה מהווה ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר כלפי המזמין לביצוע כל הפעולות המפורטות בהסכם זה.

_______________                              _______________

__________, עו"ד                                            תאריך

0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *