חוזה שכירות משנה

חוזה שכירות משנה

 

שנערך ונחתם ב-                         ביום             חודש                      שנת                

 

בין:       1.                                   , ת.ז.                                            2 , ת.ז.                                       

(להלן, ביחד ולחוד – "השוכר הראשי")

מצד אחד

 

לבין:                 1.                                             , ת.ז.                                           

 1. , ת.ז.                                       
 2. , ת.ז.                                       

(להלן, ביחד ולחוד – " שוכר המשנה")

 

מצד שני

 

הואיל                והשוכר הראשי שכר מאת                                      (להלן : "המשכיר")

 

דירת בת             חדרים, מטבח ושירותים בבניין המצויה ברח'                         ,

 

קומה                 , והידועה גם כתת חלקה               בחלקה              בגוש

 

                        , ובה מצויים רהיטים ומיטלטלין אחרים השייכים למשכיר                                    (להלן: "הדירה"), – והכל בהתאם לחוזה השכירות בלתי מוגנת שנערך בין  המשכיר לשוכר הראשי, והמצ"ב לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו (להלן:   החוזה המקורי"). חוזה זה כפוף לחוזה המקורי על כל תנאיו;

 

והואיל   ותקופת השכירות על פי החוזה המקורי עתידה להיגמר ביום                                ,        עם אופצית הארכה לשוכר

 

הראשי עד ליום                  ;

והואיל   והשוכר הראשי רשאי להשכיר לשוכר המשנה חלק מהדירה ומעונין לעשות כן,        בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה להלן;

והואיל   ושוכר המשנה, לאחר שבדק את הדירה ומצא אותה מתאימה למטרת מגוריו,            ולאחר שבדק את תנאי החוזה המקורי ומצא אותם מקובלים עליו, מעונין לשכור   מהשוכר הראשי, בשכירות שאינה מוגנת על פי חוקי הגנת הדייר (נוסח

משולב)תשל"ב- 1972,                  חדרים בדירה, בתנאים כמפורט בהסכם זה להלן;

  

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. הסכם זה אינו כפוף בעקיפין או במישרין לחוזה השכירות שנחתם בין בעל הנכס לבין המשכיר ולא קיימים יחסי ניצע ותקבול בין בעל הנכס לשוכר לרבות קבלת כספים עבור תשלומי שכ"ד ו\או כל תשלומי הוצאות נלוות. לא יוכל לדרוש בעל הנכס כל תשלום ו\או השבה ו\או פיצויים מאת השוכר בגין כל הפרת ההתחייבות מחוזה השכירות המקורי שנחתם ביום ________ בין בעל הנכס למשכיר.
 2. מטרת השכירות היא אך ורק למגורי השוכר ולא לשום מטרה אחרת.
 3. המשכיר משכיר בזאת לשוכר והשוכר שוכר מהמשכיר את הדירה לתקופה של          חודשים,       מיום                     ועד

יום                         , הכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה בלבד.

 1. השוכר אינו רשאי לעשות כל שינוי במבנה ובדירה, אלא אם כן קיבל אישור מראש מ"בעל הנכס" ובלבד.

 

 1. דמי השכירות נקבעים בזאת בין המשכיר לשוכר לסך שקלים השווה ל- _______$ ארה"ב לחודש . דמי השכירות ישולמו בשקלים חדשים על פי השער היציג ביום התשלום. יום התשלום יהיה כל 1 לחודש .

 

 1. השוכר יתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לדירה בתקופת השכירות, ואשר נובע משימוש בלתי סביר של השוכר בדירה, כדירת מגורים.

 

 1. בעת פינוי הדירה בפועל, השוכר יחזיר למשכיר את הדירה כשהיא פנויה מכל אדם ו/או חפץ שאינו רכוש המשכיר, וכשהיא במצב כפי שהייתה בעת מסירתה לשוכר, ובכפוף לבלאי סביר במשך תקופת השכירות והנובע משימוש רגיל וסביר בדירה כדירת מגורים.

 

 1. השוכר אינו רשאי להשכיר את הדירה, או חלק ממנה, בשכירות משנה.

 

 1. שום שינוי של תנאי חוזה זה לא יהיה לו תוקף, אלא עם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים ובידיעתו ובהסכמתו בכתב של בעל הנכס.

 

 1. (א)        להבטחת מילוי התחייבויותיו עפ"י תנאי החוזה, וביחוד פינוי הדירה במועד

ותשלום הסכומים המגיעים ממנו במועדם, יפקיד השוכר בידי המשכיר צ'ק בטחון חתום

 

על סך של                       ₪.

 • לא שילם השוכר את שכר הדירה ו/או שאר התשלומים החלים עליו על פי

החוזה ו/או לא פינה את הדירה במועד, המשכיר יוכל לגבות את חובותיו  של השוכר על ידי הצגת צ'ק הבטחון לפרעון, ובלבד שדרש מהשוכר, במכתב רשום 3 ימים לפני הצגת שטר החוב כאמור, למלא אחר חובותיו, והשוכר לא עשה

כן.

 • עם פינוי הדירה עפ"י תנאי חוזה זה ומילוי כל יתר התחייבויות השוכר עפ"י חוזה זה, על המשכיר להחזיר לשוכר את צ'ק הבטחון .

 

 1. לשוכר ניתנת הזכות להאריך תקופת הסכם זה ל                        חודשים נוספים, וזאת על ידי מתן הודעה על כך 30 ימים לפחות לפני תום תקופת השכירות המקורית, כאמור בסעיף 2 לעיל.

 

 1. מסוכמת בזאת בכפוף לנספח השכירות המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה , רשימת התכולה השייכת למשכיר. לשוכר לא תהיה כל זכות או חזקה על שום פריט מתוך הרשימה, לא זאת אף זאת לא יהיה רשאי המשכיר לקחת בעזיבתו את הנכס שום פריט כפי שנרשם וסוכם.

 

 1. ימצא לנכון בעל הנכס לשלול את זכותו של השוכר (כמפורש בהסכם זה בלבד) לגור בדירה, יהיה רשאי לעשות כן בהתראה של 14 יום ע"י פניה כתובה למשכיר, וללא כל הסבר וסייג.

 

 1. המשכיר מתחייב בזאת בפני בעל הנכס כי ימלא מפורשות אחר כל דבר ודרישה של בעל הנכס מאת השוכר (כמפורש בהסכם זה בלבד) , בזמן סביר ובתייחסות סבירה.

 

 1. (א) רשאי המשכיר בהתראה של 3 ימים באמצעות מכתב רשום לפנות את השוכר על כל מטלטליו

מהדירה ללא כל הסבר ו\או סייג.

(ב)     השוכר מתחייב בזאת לפנות את הדירה לא יאוחר מ3 ימים לאחר קבלת האתראה. לשוכר לא

תהיה כל עילה או דרישה למתן פיצויים ו\או השבה בגין הנזק שנגרם לו עקב עזיבתו את הדירה.

 

 1. כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינן כמופיעות במבוא לחוזה. לגבי השוכר, תהא גם כתובת הדירה, לאחר החתימה על חוזה זה, ובמשך כל תקופת השכירות על פי חוזה זה , כתובת נוספת. הודעה שנשלחה לצד, בדואר רשום, על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו הגיעה אליו 3 ימים לאחר המשלוח.

 

 

בזאת באנו על החתום

 

"המשכיר"                                               "השוכר"                                           "השוכר משנה"

          

          __________                                      _____________                                   ____________

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский