הסכם עבודה אישי

הסכם עבודה אישי

שנערך ונחתם ב__________     ביום __________      לחודש __________         בשנת __________

בין 

          _______________,        ת.ז./ח.פ. __________                     מרח' _____________________________

(להלן: "המעסיק")                                                      מצד אחד

 

לבין

 _______________,             ת.ז. _____________                  מרח' ____________________________

(להלן: "העובד")                                            מצד שני

הואיל                 והמעסיק מעוניין להעסיק את העובד בתפקיד __________            (להלן: "התפקיד") והעובד מעונין לעבוד אצל המעסיק בתפקיד כאמור ;                      והואיל               והעובד מצהיר כי יש לו את הידע, היכולת והניסיון הדרושים בכדי לעבוד בתפקיד אצל המעסיק;

והואיל               וברצון הצדדים להתקשר ביחסי עובד מעביד וכן לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתו של העובד אצל המעסיק;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:                     

1. מבוא

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.

1.2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

2. הסכם מיוחד

הסכם זה הינו אישי ומיוחד, המסדיר את היחסים בין המעסיק לבין העובד וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו של העובד על ידי המעסיק. על יחסי העבודה על פי הסכם זה לא יחול כל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי שחל או יחול על עובדי המעסיק, ויחסי הצדדים יקבעו על פי הסכם זה בלבד.

3. תקופת ההסכם

3.1. המעסיק מתחייב להעסיק את העובד החל מיום __________ ועד ליום __________ (להלן: "תקופת ההסכם") בהיקף של משרה מלאה.

3.2. בתום תקופת ההסכם תתחדש תקופת ההסכם לתקופה נוספת של _____ חודשים, אלא אם כן יודיע צד למשנהו בכתב, לפחות 30 יום לפני תום תקופת ההסכם, על רצונו לסיימה. מובהר בזאת כי הוראות הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים גם בתקופות הנוספות, ככל שיהיו כאלה.

3.3. הצדדים מסכימים כי במידה וירצה אחד הצדדים להביא לסיומם של יחסי העבודה על פי הסכם זה, עליו לעשות זאת בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר לצד השני 30 יום מראש (להלן: "תקופת ההודעה המוקדמת"). בתקופת ההודעה המוקדמת ישררו בין הצדדים יחסי עובד מעביד, אלא אם הסכימו הצדדים בכתב לוותר על תנאי זה.

3.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם על הצדדים כי המעסיק יהיה זכאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת של 30 מראש ובכתב וללא תשלום פיצויים כלשהם לעובד במקרים הבאים:

3.4.1. אם העובד יפר הסכם זה ולא יתקן את ההפרה בתוך 15 יום מיום שקיבל התראה בכתב מהמעסיק כי עליו לעשות כן.

3.4.2. אם העובד הורשע בפסק דין סופי בגין עבירה שיש עמה קלון.

3.4.3.אם הוכרז העובד פושט רגל או פסול דין.

3.5. על אף האמור לעיל, יהיה המעסיק רשאי להביא הסכם זה לידי סיום מיידי ללא הודעה מוקדמת באם למעסיק ישנו חשד מבוסס כי העובד ביצע עבירה על החוק הקשורה בעבודתו.

3.6. בנוסף לאמור בסעיף זה, מוסכם על הצדדים כי שלושת החודשים הראשונים שלאחר מועד תחילת עבודתו בפועל של העובד אצל המעסיק, ישמשו כתקופת ניסיון, אשר במהלכה יהיה המעסיק רשאי לייתן לעובד הודעה מוקדמת של 7 ימים מראש ובכתב על הפסקת עבודתו ולעובד לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המעסיק בגין כך.

4. הגדרת התפקיד – תפקידים וסמכויות

4.1. תפקיד העובד אצל המעסיק יהא _______________.

4.2. במסגרת תפקידו כאמור לעיל על העובד לבצע, בין היתר, את העבודות הבאות:

4.2.1. ____________________.       4.2.2. ____________________.

4.3. העובד מצהיר בזאת כי יש לו את הידע והמיומנות בנושא תפקידו ובכלל זה ____________________.

4.4. העובד מתחייב לבצע כל משימה שתימסר לביצועו על ידי המעסיק ו/או מי מטעמו והקשורה לענייני המעסיק או מטרותיו, ובלבד שהיא בתחום תפקידו.

4.5. העובד מתחייב לבצע את עבודתו במסירות ובנאמנות כנדרש מהתפקיד, בכל מקום, בישראל ובחו"ל, ולשם כך להקדיש את מירב זמנו, מרצו, כישוריו וניסיונו ככל שמתחייב ונדרש.

5. תחילת העבודה

העובד מסכים כי לצורך הטבות סוציאליות ו/או זכויות לפי הסכם זה ו/או כל דין יראו את תאריך תחילת עבודתו של העובד כיום תחילת עבודתו בפועל אצל המעסיק.

6. שעות עבודה

המסגרת הפורמלית של העבודה הינה בין השעות    _____      ל-_____       מדי יום, מיום _____           ועד ליום _____.

7. משכורת

7.1. תמורת עבודתו ישלם המעסיק לעובד שכר ברוטו בסך של _____ ש"ח לכל חודש (להלן: "המשכורת").

7.2. המשכורת תשולם לעובד אחת לחודש, לא יאוחר מן היום ה10- בכל חודש גרגוריאני, עבור החודש הקודם.

7.3. למשכורת יתווספו תוספת יוקר ותוספות עדכוני שכר לפי המקובל במשק.

7.4. מובהר בזאת כי המשכורת כוללת את כל תוספות היוקר שהן בתוקף עד ליום תחילת העבודה על פי הסכם זה.

7.5. מוצהר ומוסכם בזה, כי המשכורת החודשית כהגדרתה בהסכם זה, מהווה את התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי העובד מאת המעסיק תמורת עבודתו אצלו, למעט הטבות ותשלומים אחרים המפורטים בהסכם זה.

7.6. מתוך המשכורת ינכה המעסיק תשלומי מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ו/או כל מס ו/או אגרה החלים ו/או שיחולו על העובד מכוח הוראות הסכם זה ו/או מכוח הוראות כל דין.

7.7. פיצויי פיטורין ישולמו לעובד במידה ויפוטר מתפקידו כקבוע בחוק.

8. קרן השתלמות

החל מתחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק, יפריש המעסיק מדי חודש בחודשו לקרן השתלמות מוכרת שיבחר המעסיק, סך של %_____ מהמשכורת בתוספת ניכוי של %_____ ממשכורתו של העובד.

9. קופת גמל

המעסיק יפריש לקרן תגמולים %_____ מגובה המשכורת בגין חלקו של המעסיק בקופת הגמל וינכה מהמשכורת %_____ בגין חלקו של העובד בקופת הגמל.

10. חופשה שנתית

10.1. העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בשכר בת _____ ימים.

10.2. יציאת העובד לחופשה תעשה בתאום עם המעסיק ובאישורו לפחות 21 ימים מראש.

10.3. העובד זכאי לצבור עד _____ ימי חופשה בכל שנה.

11. חופשות מחלה

11.1. העובד זכאי לימי מחלה בתשלום כחוק, לפי המשכורת וכנגד הצגת אישורים רפואיים.

11.2. העובד רשאי לצבור ימי מחלה, אך לא לפדותם.

12. דמי הבראה

העובד זכאי לדמי הבראה וזאת בהתאם למקובל בענף עיסוקו של המעסיק.

13. נסיעות והוצאות

13.1. מוסכם על הצדדים כי במידה והעובד יתבקש על ידי המעסיק להשתמש ברכבו הפרטי לצורכי העבודה, יחזיר המעסיק לעובד את הוצאות הרכב שהוציא העובד בהתאם למרחק שנסע העובד ברכבו.

13.2. במידה והעובד יתבקש לנסוע בתחבורה ציבורית לצורך ביצוע עבודתו אצל המעסיק, ישפה המעסיק את העובד בגין הוצאותיו כאמור.

13.3. העובד זכאי להחזר הוצאות שהוציא בתיאום מראש עם המעסיק במסגרת מילוי תפקידו כנגד הצגת חשבוניות.

13.4. לצורך מילוי תפקידו, זכאי העובד להוצאות אחזקה ושימוש בטלפון אשר בביתו, עד לסכום של _____ ש"ח לחודש.

13.5. המעסיק ישלם לעובד קצובת ביגוד בסך של _____ ש"ח לחודש.

13.6. הסכומים המפורטים בסעיפים 13.4 ו13.5- לעיל, יהיו צמודים לשינויים בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע של מדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הנו המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה והמדד הקובע הנו המדד הידוע במועד התשלום בפועל. התשלומים הנ"ל ישולמו לעובד על ידי המעביד במועד תשלום משכורתו של העובד.

14.

15. העברת התפקיד

הופסקה או תמה עבודת העובד אצל המעסיק, מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה מסודרת למחליפו, וכן למסור למעסיק לאלתר את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו עד להפסקת העבודה אצל המעסיק.

 16. אמון אישי

16.1. העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות ובנאמנות, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת המעסיק ולקידום מטרותיו, ברמה גבוהה ויעילה וכפי שיקבע על ידי המעסיק מעת לעת.

16.2. העובד מתחייב למלא אחר כל המשימות המוטלות עליו במסגרת תפקידו על פי הוראות המעסיק ו/או הממונים עליו ו/או מי מטעמם הנוגעות לאופן ביצוע תפקידו, סדרי העבודה, המשמעת וההתנהגות, על פי הוראות החוק והנהוג במקום עבודתו אצל המעסיק.

16.3. בתקופת ההסכם יקדיש העובד את כל זמנו, מרצו וכושרו לביצוע תפקידו עבור המעסיק, כפי שיקבע על ידו, והעובד לא יעסוק, במישרין או בעקיפין, בכל עבודה או עיסוק נוספים אשר יש בהם משום ניגוד אינטרסים עם תפקידו אצל המעסיק. למעסיק שיקול הדעת הבלעדי להכריע אם יש בעיסוקים הנוספים ניגוד אינטרסים עם תפקידו של העובד אצל המעביד.

16.4. העובד מצהיר כי ידוע לו שעליו להודיע למעסיק מראש ובכתב על כל עיסוק אחר אותו הוא מבצע ו/או יבצע בעתיד בין בשכר ובין שלא בשכר.

16.5. העובד מתחייב להודיע למעסיק, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין אישי והעלול ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו אצל המעסיק.

17. סודיות

במשך תקופת העסקתו ובמשך _____            (_____) שנים אחריה, מתחייב העובד לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו, ללא הסכמה בכתב של המעסיק, ולא למסור בכל דרך שהיא כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה אצל המעסיק ו/או הקשור במעסיק ו/או תוכניותיו ו/או פעולותיו ו/או דרכי הייצור ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת העובד אגב מילוי תפקידו אצל המעסיק עצמו ו/או גופים הקשורים אליו ו/או גופים המסונפים אליו ועל כל אדם, גוף או ישות הקשורים במעסיק, לרבות ספקים ולקוחותיו. כמו כן מתחייב העובד שלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין המעסיק ובשמו הטוב שלו ושל חבריו, מנהליו ומטרותיו.

18. אי תחרות וזכויות קניין רוחני

18.1. העובד מתחייב שלא להתחרות בעסקיו של המעסיק ו/או בלקוחותיו ו/או במוניטין שלו בתחום השירותים שנותן המעסיק ו/או בתחום המוצרים אשר מפותחים על ידו, במישרין או בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, בין כעצמאי ובין כשכיר, לרבות על ידי שותפות או החזקה בעצמו או באמצעות אחרים, במניות או בזכויות ניהול בתאגידים כלשהם, וזאת במשך _____             (_____) שנים לאחר סיום יחסי עובד מעביד בינו לבין המעסיק.

18.2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנערך על ידי העובד במסגרת עבודתו אצל המעסיק הנם קניינו הבלעדי והמלא של המעסיק. העובד לא יהא רשאי להשתמש בזכויות הנ"ל ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של המעסיק.

18.3. המוניטין והקשרים העסקיים שנצברו בגין פעולותיו של העובד במסגרת עבודתו אצל המעסיק הנם קניינו הבלעדי והמלא של המעסיק. העובד מסכים שלא יהא רשאי להשתמש במוניטין ובקשרים העסקיים, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של המעסיק.

18.4. רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או מערך שיווק ו/או כל רשימה אחרת ששימשה את פעולתו השוטפת של העובד במסגרת עבודתו אצל המעסיק הינם בגדר סוד מסחרי של המעסיק. העובד מתחייב שלא לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה, אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המעסיק.

19. סמכות שיפוט

הצדדים מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע ליחסי עובד מעביד בין העובד לבין המעסיק תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית הדין האזורי לעבודה ב__________.

20. תוקף הסכמים קודמים

הסכם זה יבוא במקום כל ההסכמים הקודמים בכתב או בעל פה בין המעסיק לבין העובד.

21. שינוי, ביטול

כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי שני הצדדים.

22. הודעות

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

 

ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

_______________                                                                                             _______________

    המעסיק                                                                                                                        העובד

ר\3\10\5

Print Friendly, PDF & Email
0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский