שיתוף פעולה מתווכים

  הסכם שיתוף פעולה בין מתווכים

  *כוכבית=סימן חובה

  בתאריך*:
  במקום*:
  נערך הסכם שיתוף הפעולה בין המתווכים

  (מצד האחד)
  בין משרד תיווך "דרנא"

  שם המשרד*;
  שם המתווך*:
  כתובת המשרד*:
  טלפון נייד*:
  אימייל:

  (מצד שני)
  בין:
  שם המשרד*;
  שם המתווך*:
  כתובת המשרד*:
  טלפון נייד*:
  אימייל:

  הואיל והצדדים מעוניינים למסד את מערכת שיתוף פעולה ביניהם בהסכם מחייב ולקבוע בהסדרים ממצים את תנאי שיתוף ותנאי העבודה ביניהם כמפורט להלן
  על כך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

  כללי

  המבוא והנספחים להסכם זה יחשבו כחלק בלתי נפרד ממנו, ודינם כיתר הוראות ההסכם לכל דבר ועניין
  הסכם זה בא להסדיר באופן כולל את תנאי ההתקשרות בין הצדדים בכל הקשור לשיתוף הפעולה בתיווך ושיווק נכסים.
  שיתוף הפעולה יבוצע בין מנהלי המשרדים או נציגים אחרים שימונו ע"י בעלי המשרדים וייצגו אותם בכל הקשור בביצוע
  מנהלי המשרדים מתחייבים בזאת לבצע את שיתוף הפעולה הזה בכנות ביושר ובהגינות.
  בעל המשרד מצהיר כי לו ולסוכניו המעורבים בשיתוף פעולה זה יש רישיון תקף לעסוק בתיווך נדל"ן

  הגדרות ותנאים

  עסקת תיווך הנה עסקה לתיווך או שיווק נכסים שמשמעותה : מכירה, רכישה, השכרה או שיווק נכסים.
  "נציג המוכרים" הינו משרד התיווך המייצג בעלי הנכס או מיופה הכוח מטעם הבעלים, של הנכס מעורב בעסקת הנדל"ן.
  תנאי הכרחי לקיום שיתוף הפעולה עם "נציג המוכרים" הוא קיום טופס התחייבות לתשלום דמי תיווך חתום ע"י המוכר או בא כוחו הכולל את כל פרטי המוכר לרבות כתובתו ומספר תעודת הזהות שלו.

  "נציג הקונה" הינו משרד התיווך המייצג את הקונה בביצוע העסקה.
  תנאי הכרחי לקיום שיתוף הפעולה עם המשרד המייצג את הקונה/שוכר הוא קיום טופס התחייבות לתשלום דמי תיווך חתום ע"י הקונה/שוכר או בא כוחו הכולל את כל פרטי הקונה/שוכר לרבות כתובתו ומספר תעודת הזהות שלו.

  דמי התיווך

  כל אחד מהמשרדים המעורבים בשיתוף פעולה יהיה זכאי לדמי התיווך מהגורם אותו הוא מייצג, זאת בהתאם להסכמה על שיעור דמי התיווך שנקבעו ונחתמו בין משרד התיווך והלקוח אותו הוא מייצג, אלא אם יוחלט אחרת בין משרדי התיווך.
  כל אחד מהצדדים יגבה את דמי התיווך שלו מהגורם אותו הוא מייצג. במידה ואחד הצדדים לשיתוף לא יצליח לגבות את דמי התיווך מהלקוח אותו הוא מייצג, אין לצד השני כל קשר או נגיעה לכך.
  שני הסעיפים הנ"ל תקפים לכל שיתופי הפעולה העתידיים בין הצדדים, אלה אם הוחלט אחרת לפני ביצוע שיתוף פעולה לגבי עסקה מסוימת, במסמך חתום ומחייב בין הצדדים. ( לדוגמה במקרים בהם מוחלט בין הצדדים להסכם זה על חלוקת דמי התיווך המצטברים בקופה משותפת )

  פניית משרד התיווך המייצג את הקונה  להלן  "נציג הקונה"
   
  פנה "נציג הקונה" למשרד התיווך השני ( להלן "נציג המוכרים" ) בבקשה להראות לקונה נכסים לרכישה או להשכרה.
  יבדוק "נציג המוכרים" האם אינו מייצג את הקונה הנ"ל ויודיע על כך ל "נציג הקונה".
  במידה ו"נציג המוכרים" מעוניין בשיתוף הפעולה זה, יעביר ל"נציג הקונה" טופס הסכמה לשיתוף פעולה, הטופס יכיל התחייבות לא לפנות מיוזמתו לקונה בהצעה לייצג אותו.
  "נציג הקונה" מתחייב לא לפנות לבעלי הנכסים אשר הוצגו לקונה על ידי "נציג המוכרים", בבקשה לייצג אותם.

  פניית משרד התיווך המייצגים את המוכרים    להלן  "נציג המוכרים"

  פנה "נציג המוכרים" למשרד התיווך השני ( "נציג הקונה" ) בבקשה למצוא קונים לנכסים אשר ברשותו.
  יבדוק "נציג הקונה" האם גם הוא אינו מייצג את המוכרים הנ"ל, ויודיע על כך ל "נציג המוכרים".
  במידה ו"נציג הקונה" מעוניין בשיתוף פעולה זה, יעביר ל"נציג המוכרים" טופס הסכמה לשיתוף פעולה, הטופס יכיל התחייבות לא לפנות מיוזמתו למוכרים בהצעה לייצג אותם.
  "נציג המוכרים" מתחייב לא לפנות לקונה בבקשה לייצג אותו.

  העתיק אחד הצדדים את כתובתו יודיע על כך לצד השני.

  הוראות שונות
  כל שינוי בתנאי הסכם זה יידון ויסוכם בין הצדדים במישרין, ולא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב.
  הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על פי ההסכם, והם מקבלים על עצמם את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם.

  הערות:

  צרף קובץ:
  צרף קובץ:

  על החתום:

  צד א
  שם*:
  חתימה/הסכמה (דגיטאלית*):

  חתימה ידנית(אופציה) .................................

  צד ב
  שם*:
  חתימה/הסכמה (דגיטאלית*):

  חתימה ידנית(אופציה) .................................

  שלח הטופס:

  0Shares

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *